Select Page

คำถาม 8. เคยเป็นร่างทรงมาก่อนต้องทำอย่างไร

บางครั้งในการดำเนินชีวิตของเราก่อนเรารับเชื่อให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราอาจจะเกี่ยวข้องกับหรือผูกพันกับวิญญาณต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มาก่อน โดยทั่วไปเมื่อเราได้รับเชื่อแล้วเราเปรียบเสมือนผู้ที่เกิดใหม่...

คำถาม 7. ที่บ้านไหว้เจ้า เรากินอาหารไหว้เจ้าได้หรือไม่

อาหารเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์สำหรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยตัวอาหารเองแล้วถ้าเป็นอาหารที่ดีไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเนื้อสัตว์ เป็นอาหารที่สะอาดและถูกต้องตามโภชนาการแล้ว เมื่อเรารับประทานก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเราทั้งสิ้น...

คำถาม 6. ควรทำอย่างไรกับเครื่องรางหรือรูปเคารพ

เป็นคำถามทีผู้เชื่อใหม่มักถามมากที่สุดคำถามหนึ่ง ในกรณีนี้ของแยกคำตอบออกเป็น 2 คำตอบ เพราะมีความแตกต่างกันในทางปฏบัติ เครื่องรางหรือรูปเคารพที่เราเป็นเจ้าของอยู่ พระคัมภีร์เสวีนิติ 19:4 ได้สอนเราในเรื่องนี้ว่า อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ...

คำถาม 5. คริสเตียนไปงานศพที่วัดได้หรือไม่

การไปงานศพเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพื่อเป็นการไว้อาลัยถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว การที่เราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมพิธีแต่อย่างไร ตามความเชื่อของคริสเตียน ผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีก (ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด)...

คำถาม 4. พาคุณพ่อและคุณแม่ของเราไปวัดได้หรือไม่

นอกการการเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว พระคัมภีร์ให้เราเชื่อฟังบิดามารดาของเราด้วย ในโคโลสี 3:20 ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเราได้รับการขอให้ช่วยขับรถพาคุณพ่อและคุณแม่ของเราของเราไปวัด...

คำถาม 3. จะบอกเพื่อนๆของเราอย่างไร

นอกจากเราควรบอกเรื่องการรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ต่อครอบครัวของเราแล้ว เราควรบอกต่อเพื่อนๆของเราด้วย เพื่อนของเราเป็นกลุ่มที่เรามักสนิทรองลงมาจากครอบครัวของเรา...