Select Page

คำถาม 14. ทำไมต้องถวายสิบลด

การถวายสิบลดหรือถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราแก่พระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ของคริสตจักรแต่เป็นการสมัครใจ เป็นการสำแดงความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของพระเจ้า และการถวายสิบลดเป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและยำเกรงพระคำของพระเจ้า...

คำถาม 13. ความสำคัญของการไปคริสตจักรและเข้ากลุ่มย่อย

ทำไมต้องมาคริสตจักรในวันอาทิตย์, ทำไมต้องเข้ากลุ่มกพช (กลุ่มพัฒนาชีวิต). การมาคริสตจักรเป็นการแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการสร้างสัมพันธ์กับพี่น้องคริสเตียน เป็นการแสดงออกถึงส่วนลึกในจิตใจที่เราต้องการการนมัสการและการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับประชากรของพระองค์...

คำถาม 12. คริสเตียนกับการอธิษฐาน

ทำไมต้องอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ” พระเจ้าพร้อมเสมอที่จะประทานพระคุณให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจแสวงหาพระองค์” พระองค์ทรงสัญญาว่า “จะฟังในทุกถ้อยคำที่เราร้องทูล และเมื่อเราสารภาพความผิดบาปของเรา”...

คำถาม 11. พระเจ้าช่วยเราแก้ปัญหาให้เราได้จริงหรือ

ขอยืนยันว่าพระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างแน่นอน แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆของพระเจ้าอาจจะไม่ใช้ตามแบบอย่างที่เราคิดหมายเอาไว้ แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และในเวลาของพระองค์  ขอให้เรามีความเชื่อว่าพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่บุตรที่รักของพระองค์...

คำถาม 10. เมื่อรับเชื่อแล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นคนงมงาย เชื่อในสิ่งไร้สาระจับต้องไม่ได้

แท้จริงเราทุกคนจะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้ ในชีวิตจริงของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมักมีบางอย่างจริงและบางอย่างๆก็เป็นเรื่องหลอกลวง...

คำถาม 9. เมื่อรับเชื่อแล้วถูกญาติผู้ใหญ่ต่อว่า/ถูกไล่ออกจากบ้าน

ถูกญาติผู้ใหญ่ต่อว่าว่าเป็นคนอกตัญญูที่จะไม่สามารถไหว้บรรพบุรุษได้ แท้จริงพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า ต่อจากนั้นให้เราเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาของเรา พระเจ้าได้สั่งไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า...