Select Page

คำถาม 11. พระเจ้าช่วยเราแก้ปัญหาให้เราได้จริงหรือ

ขอยืนยันว่าพระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างแน่นอน แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆของพระเจ้าอาจจะไม่ใช้ตามแบบอย่างที่เราคิดหมายเอาไว้ แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และในเวลาของพระองค์  ขอให้เรามีความเชื่อว่าพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่บุตรที่รักของพระองค์...

คำถาม 10. เมื่อรับเชื่อแล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นคนงมงาย เชื่อในสิ่งไร้สาระจับต้องไม่ได้

แท้จริงเราทุกคนจะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติที่อยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้ ในชีวิตจริงของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมักมีบางอย่างจริงและบางอย่างๆก็เป็นเรื่องหลอกลวง...

คำถาม 9. เมื่อรับเชื่อแล้วถูกญาติผู้ใหญ่ต่อว่า/ถูกไล่ออกจากบ้าน

ถูกญาติผู้ใหญ่ต่อว่าว่าเป็นคนอกตัญญูที่จะไม่สามารถไหว้บรรพบุรุษได้ แท้จริงพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า ต่อจากนั้นให้เราเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาของเรา พระเจ้าได้สั่งไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า...

คำถาม 8. เคยเป็นร่างทรงมาก่อนต้องทำอย่างไร

บางครั้งในการดำเนินชีวิตของเราก่อนเรารับเชื่อให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราอาจจะเกี่ยวข้องกับหรือผูกพันกับวิญญาณต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มาก่อน โดยทั่วไปเมื่อเราได้รับเชื่อแล้วเราเปรียบเสมือนผู้ที่เกิดใหม่...

คำถาม 7. ที่บ้านไหว้เจ้า เรากินอาหารไหว้เจ้าได้หรือไม่

อาหารเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์สำหรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยตัวอาหารเองแล้วถ้าเป็นอาหารที่ดีไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเนื้อสัตว์ เป็นอาหารที่สะอาดและถูกต้องตามโภชนาการแล้ว เมื่อเรารับประทานก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเราทั้งสิ้น...

คำถาม 6. ควรทำอย่างไรกับเครื่องรางหรือรูปเคารพ

เป็นคำถามทีผู้เชื่อใหม่มักถามมากที่สุดคำถามหนึ่ง ในกรณีนี้ของแยกคำตอบออกเป็น 2 คำตอบ เพราะมีความแตกต่างกันในทางปฏบัติ เครื่องรางหรือรูปเคารพที่เราเป็นเจ้าของอยู่ พระคัมภีร์เสวีนิติ 19:4 ได้สอนเราในเรื่องนี้ว่า อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ...