Select Page

บทเรียน “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“อะไรเป็นจุดยืนที่แท้จริงของคริสเตียน? แก่นๆ เนื้อๆ สรุปๆ คริสเตียนเขาเชื่ออะไรกัน? ” บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ (34 นาที) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน เรื่อง “กำเนิดโปรเตสแตนท์“ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เหตุใดคริสเตียน จึงถูกเรียกว่า โปรเตสแตนท์?” บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “กำเนิดโปรเตสแตนท์“ (20นาที) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:19-23” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“สิ่ง​ที่​น่า​ปรารถ​นา​ใน​ตัว​มนุษย์​ คือ ​ความ​จง​รัก​ภักดี…”สภษ. 19:22 บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:19-23” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:11-18” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“วันนี้หากบางอย่างเกืดขึ้นในชีวิตของเรา จนชีวิตเราจวนจะพังแล้ว หากเราทำตามคำแนะนำในพระคำของพระเจ้า ชีวิตเราจะปลอดภัย” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:11-18” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 3 : “แต่เราอยู่กับเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ไม่สำคัญเลยว่าเราเป็นใคร อ่อนแอแค่ไหนแต่พระเจ้าอยู่กับเรา ดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะทำผ่านชีวิตของเราจะสำเร็จ” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 3 : “แต่เราอยู่กับเจ้า” ( 19 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 2 : “พุ่มไม้ไฟ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ที่ใดที่พระเจ้าทรงสถิต ที่นั่นบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงสถิตกับเรา จึงเป็นสิ่งยืนยันว่าพระเยซูชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์แล้ว” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 2 : “พุ่มไม้ไฟ” ( 23 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017...