Select Page

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:11-18” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“วันนี้หากบางอย่างเกืดขึ้นในชีวิตของเรา จนชีวิตเราจวนจะพังแล้ว หากเราทำตามคำแนะนำในพระคำของพระเจ้า ชีวิตเราจะปลอดภัย” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 19:11-18” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 3 : “แต่เราอยู่กับเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ไม่สำคัญเลยว่าเราเป็นใคร อ่อนแอแค่ไหนแต่พระเจ้าอยู่กับเรา ดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะทำผ่านชีวิตของเราจะสำเร็จ” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 3 : “แต่เราอยู่กับเจ้า” ( 19 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 2 : “พุ่มไม้ไฟ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ที่ใดที่พระเจ้าทรงสถิต ที่นั่นบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงสถิตกับเรา จึงเป็นสิ่งยืนยันว่าพระเยซูชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์แล้ว” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 2 : “พุ่มไม้ไฟ” ( 23 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 1 : “กำเนิดมหาวีรบุรุษ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ในวันที่ เราคิดว่าเราพร้อมแล้ว พระเจ้าอาจจะไม่คิดอย่างนั้น ก็เป็นได้” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 1 : “กำเนิดมหาวีรบุรุษ” ( 37 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 0 : “ภาพรวม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระธรรมอพยพเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่มีเนื้อหาลึกซึ้ง ทำให้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้า เห็นนิสัยของพระเจ้า เห็นความชอบและความไม่ชอบของพระเจ้าอย่างชัดเจน” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 0 : “ภาพรวม” ( 27 นาที) วันพุธที่...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู ตอนที่ 24 (ตอนจบ) : “สรุปพระธรรมฮีบรู ใน 8 นาที” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระธรรมฮีบรู” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 24 : “สรุปพระธรรมฮีบรู ใน 8 นาที” ( 8 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...