Select Page

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 28 : “พระเจ้ายุติธรรม&เมตตา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราสามารถสังเกต เรียนรู้ ความยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้าได้ จากคำสั่งของพระองค์” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 28 : “พระเจ้ายุติธรรม&เมตตา” (39 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 27 : “รู้ใจพระเจ้าด้วยกฏหมาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เรารู้ใจของพระเจ้าได้ โดยสังเกตจากกฏหมายที่พระองค์บัญญัติไว้ และจากการเชื่อฟังสิ่งเหล่านั้น” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 27 : “รู้ใจพระเจ้าด้วยกฏหมาย” (54 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 28 “เงินตะลันต์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 28 “เงินตะลันต์” (24 นาที) “การได้เข้าสวรรค์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 28 “เงินตะลันต์” (24 นาที) วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 27 “หญิงพรหมจารีย์10คน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 27 “หญิงพรหมจารีย์10คน” (18 นาที) “มีบางคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียน แต่เกือบจะได้เข้าสวรรค์” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 27 “หญิงพรหมจารีย์10คน” (18 นาที) วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 26 “สวนองุ่นและคนเช่า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 26 “สวนองุ่นและคนเช่า” (18 นาที) “คำอุปมาที่คำพยากรณืในคำอุปมานี้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 26 “สวนองุ่นและคนเช่า” (18 นาที) วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:12-16” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตนที่ซื่อสัตย์ แม้แต่ลูกหลานของเขาก็ยังได้รับพระพรเพราะเขา” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...