Select Page

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 4 : หมดหัวใจแด่พระเจ้า ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

” สิ่งเล็กน้อยสักเพัยงใดก็ตาม ที่เราทำหมดหัวใจแต่พระเจ้า ก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระองค์ ” บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 4 : หมดหัวใจแด่พระเจ้า (29 นาที) วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน.2016...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 3 : ตายเพื่อเรา ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ชีวิตของเรามีตำหนิ จึงไม่สามารถถวายเป็นเครื่องบูชาได้ แต่โดยทางพระเยซูพระองค์ถวายพระองค์เองเพื่อเรา เราจึงเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าได้” บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 3 : ตายเพื่อเรา (26 นาที) วันอังคารที่ 8...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 2 : รู้ใจพระเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“เรารู้จักนิสัยพระเจ้า รู้ใจพระเจ้าได้จากหนังสือเล่มนี้ พระองค์เขียนบอกไว้แล้วอย่างชัดเจน มองดีๆแล้วคุณจะพบมัน” บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 2 : รู้ใจพระเจ้า (29 นาที) วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน.2016...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 1 : เข้าใจภาพรวม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

มีเรื่องราวลีกซึ้งมากมาย ซ่อนอยู่ในเลวีนิติ พระธรรมนี้ไม่ยากเลย ง่ายแต่ลึกซึ้ง บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 1 : เข้าใจภาพรวม” วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน.2016 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 0 : ง่ายและลึกซึ้ง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

มีเรื่องราวลีกซึ้งมากมาย ซ่อนอยู่ในเลวีนิติ พระธรรมนี้ไม่ยากเลย ง่ายแต่ลึกซึ้ง บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 0 : ง่ายและลึกซึ้ง” วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน.2016 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ เสียงคำสอน MP3...

มารู้จักพระคัมภีร์เอโนค (The Book of Enoch)

โดยเริ่มแรก เราได้เรียนรู้เรื่องราวของเอโนค ในพระคัมภีร์ปฐมกาล และได้ทิ้งคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของเอโนค ในหนังสือฮีบรูได้ให้คำตอบบางประการ และในพระคัมภีร์ยูดาได้คัดลอกคำพยากรณ์ของเอโนค (ยูดา 14 คนเหล่านี้แหละที่เอโนค...