Select Page

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 0 “จุดประสงค์ของคำอุปมา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 0 “จุดประสงค์ของคำอุปมา” “พระเยซูไม่ได้กล่าวเป็นคำอุปมาเพื่อให้คนจะได้เข้าใจ แต่เพื่อให้คนจะได้ไม่เข้าใจ” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 0 “จุดประสงค์ของคำอุปมา” วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตนที่ซื่อสัตย์ แม้แต่ลูกหลานของเขาก็ยังได้รับพระพรเพราะเขา” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 26 : “บัญญัติ 10 ประการ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราสามารถเรียนรู้จักนิสัยของพระเจ้าได้จาก บัญญัติ 10 ประการ” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 26 : “บัญญัติ 10 ประการ” (42 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 25 : “ยอมให้พระเจ้าแทรกแซง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การทำตามคำเตือนของพระเจ้า ตามคำสั่งของพระเจ้า บางครั้งดูเหมือน ไม่เข้าท่า แต่เมื่อเราเชื่อฟังทำตาม มันจะได้ผล เมื่อพระเจ้าทรงขัดจังหวะเราได้ เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 25 :...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 15 : “ชื่มชมยินดีทุกเวลา”[ตอนจบ] โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ชื่นชมยินดีทุกเวลา ด้วย 3 เทคนิคง่าย อธิษฐานในอดีต ในปัจจุบัน และ ในอนาคต” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 15 : “ชื่มชมยินดีทุกเวลา” [ตอนจบ] (24 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6  ...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 14 : “พลเมืองแห่งสวรรค์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราเป็นคนต่างด้าวในโลกนี้ เพราะความจริงแล้ว เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 14 : “พลเมืองแห่งสวรรค์” (5 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...