Select Page

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 3 “เมล็ดมัสตาร์ต” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 3 “เมล็ดมัสตาร์ต” (5 นาที) “นกในอากาศอันสง่างาม ยังต้องมาขอพึ่งเมล็ดมัสตาร์ตเล็กๆนี้” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 3 “เมล็ดมัสตาร์ต” (5 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 2 “ข้าวละมานท่ามกลางช้าวสาลี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 2 “ข้าวละมานท่ามกลางช้าวสาลี” (9นาที) “ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้มีคน…เช่นนี้ อยู่ในโบสถ์ของเรา?” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 2 “ข้าวละมานท่ามกลางช้าวสาลี” (9นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 1 “ผู้หว่านพืช” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 1 “ผู้หว่านพืช” “เมล็ดพืชไม่ใช่ปัญหาของการเกิดผล แต่เป็นการตอบสนองของดินต่างหากที่ส่งผลต่อการเกิดผล” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 1 “ผู้หว่านพืช” วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 0 “จุดประสงค์ของคำอุปมา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 0 “จุดประสงค์ของคำอุปมา” “พระเยซูไม่ได้กล่าวเป็นคำอุปมาเพื่อให้คนจะได้เข้าใจ แต่เพื่อให้คนจะได้ไม่เข้าใจ” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 0 “จุดประสงค์ของคำอุปมา” วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตนที่ซื่อสัตย์ แม้แต่ลูกหลานของเขาก็ยังได้รับพระพรเพราะเขา” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 26 : “บัญญัติ 10 ประการ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราสามารถเรียนรู้จักนิสัยของพระเจ้าได้จาก บัญญัติ 10 ประการ” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 26 : “บัญญัติ 10 ประการ” (42 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...