Select Page

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 11 : “แหวกทะเลแดง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อโมเสส ทำตามคำสั่งของพระเจ้า พระเจ้าทรงทำตามคำสัญญาของพระองค์” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 11 : “แหวกทะเลแดง” ( 18นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 10 : “ภัยพิบัติประการสุดท้าย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เพราะแกะตัวนั้นตาย บุตรหัวปีของบ้านนั้นจึงไม่ตายฉันใด เพราะพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ เราจึงรอดพ้นความตายนิรันดร์ฉันนั้น” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 10 : “ภัยพิบัติประการสุดท้าย” ( 11นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 9 : “ภัยพิบัติ 9 ประการ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอียิปต์ ช่วงเวลานั้น เพื่อยืนยันให้โลกรู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งกว่าบรรดาเทพเจ้าในอียิปต์มากมายนัก” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 9 : “ภัยพิบัติ 9 ประการ” ( 23 นาที) วันพุธที่ 11...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 8 : “พระเจ้าจะฆ่าโมเสส” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ทำไมพระเจ้าถึงจะฆ่าโมเสส? โมเสสทำผิดอะไรมากมายนักหนาอย่างนั้นหรือ?” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 8 : “พระเจ้าจะฆ่าโมเสส” ( 7 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 7 : “ใจฟาโรห์แข็งกระด้าง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทำให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างเอง แล้วทำไมยังมาลงโทษฟาโรห์อีก?” พบคำตอบได้ในคลิปนี้ บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 7 : “ใจฟาโรห์แข็งกระด้าง” ( 5 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 6 : “มีอะไรอยู่ในมือของเจ้า?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ไม่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ จะเล็กน้อย หรืออ่อนแอสักเพียงใด ก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 6 : “มีอะไรอยู่ในมือของเจ้า?” ( 12 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017...