Select Page

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 17 : “40ปี ไม่มีอดตาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงสามารถเลี้ยงดูคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารได้ฉันใด พระองค์ก็ทรงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเราได้ฉันนั้น” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 17 : “40ปี ไม่มีอดตาย” ( 8 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “16 : “เอลิม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“จากน้ำขมที่มาราห์ ถึงเอลิมที่อุดมสมบูรณ์ ใกล้นิดเดียว” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 16 : “เอลิม” ( 8 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “15 : “จะไม่ต้องขมอีกเลย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“หากเราติดตามพระเจ้าด้วยการเชื่อฟัง ชีวิตของเราจะไม่ต้องพบกับความขมขื่นอีกเลย” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 15 : “จะไม่ต้องขมอีกเลย” ( 11 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “14 : “บทเพลงของโมเสส” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อสงครามนี้เป็นของพระเจ้า อิสราเอลขณะกำลังวิ่งหนีก็ยังชนะได้” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 14 : “บทเพลงของโมเสส” ( 6 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “13 : “จากอียิปต์ ถึงทะเลแดง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อพระเจ้าทรงช่วยกู้ จะเปลี่ยนจาก เราวิ่งหนีศัตรู มาเป็น ศัตรูวิ่งหนีเรา” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 13 : “จากอียิปต์ ถึงทะเลแดง” ( 26 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “12 : “พ้นจากการเป็นทาส” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราพ้นจากการเป็นทาส พระองค์ทรงทำลายอำนาจของสิ่งที่เคยจับเราเป็นทาส อีกด้วย” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 12 : “พ้นจากการเป็นทาส” ( 6 นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่...