Select Page

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 23 : “เยโธร & เมลคีเซเดค” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อพระเจ้าทรงใช้เราทำสิ่งใด ไม่สำคัญว่าเราจะถนัดเรื่องนั้นหือไม่ เพราะหากเราไม่ถนัดพระเจ้าก็จะส่งผู้ช่วย มาช่วยเราทำจนสำเร็จอย่างดีได้” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 23 : “เยโธร & เมลคีเซเดค” (25 นาที)...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 22 : “พระยะโฮวาห์นิสสี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระยะโฮวาห์นิสสี พระเจ้าทรงเป็นธงชัยของเรา” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 22 : “พระยะโฮวาห์นิสสี” ( 14 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 21 : “เมื่อช่างทำอิฐเข้าสู่สงคราม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การลองดีกับพระเจ้า คือ การไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นความจริง” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 20 : “พระเจ้าของคุณเล็กเกินไปหรือเปล่า?” ( 11 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 20 : “พระเจ้าของคุณเล็กเกินไปหรือเปล่า?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การลองดีกับพระเจ้า คือ การไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นความจริง” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 20 : “พระเจ้าของคุณเล็กเกินไปหรือเปล่า?” ( 11 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 19 : “เจ้าจะไม่เชื่อฟังเราอีกนานเท่าใด?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเจ้า ยังไม่เพียงพออีกหรือ ที่จะทำให้เจ้าไว้วางใจในเรา?.” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 19 : “เจ้าจะไม่เชื่อฟังเราอีกนานเท่าใด?” ( 9 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 18 : “มานา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประขากรของพระองค์ด้วยอาหารจากเบื้องบนไม่ขาดเลย จนกระทั่ง…” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 18 : “มานา” ( 4 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...