Select Page

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 29 : “ตัวแทนของพระเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“บุคคลบางคนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ เมื่อเรารักเขาก็เหมือนกำลังรักพระเจ้า เมื่อพยายามทำร้ายเขาก็เหมือนกำลังพยายามต่อสู้พระเจ้า” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 29 : “ตัวแทนของพระเจ้า” (54 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 28 : “พระเจ้ายุติธรรม&เมตตา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราสามารถสังเกต เรียนรู้ ความยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้าได้ จากคำสั่งของพระองค์” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 28 : “พระเจ้ายุติธรรม&เมตตา” (39 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 27 : “รู้ใจพระเจ้าด้วยกฏหมาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เรารู้ใจของพระเจ้าได้ โดยสังเกตจากกฏหมายที่พระองค์บัญญัติไว้ และจากการเชื่อฟังสิ่งเหล่านั้น” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 27 : “รู้ใจพระเจ้าด้วยกฏหมาย” (54 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 26 : “บัญญัติ 10 ประการ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราสามารถเรียนรู้จักนิสัยของพระเจ้าได้จาก บัญญัติ 10 ประการ” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 26 : “บัญญัติ 10 ประการ” (42 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 25 : “ยอมให้พระเจ้าแทรกแซง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การทำตามคำเตือนของพระเจ้า ตามคำสั่งของพระเจ้า บางครั้งดูเหมือน ไม่เข้าท่า แต่เมื่อเราเชื่อฟังทำตาม มันจะได้ผล เมื่อพระเจ้าทรงขัดจังหวะเราได้ เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 25 :...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 24 : “ดุจนกอินทรีย์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

” เราชูพวกเจ้าขึ้นดุจดังด้วยปีกนกอินทรี เพื่อนำพวกเจ้ามาถึงเรา” อพย.19:4 พระเจ้าทรงใช้สถานการณ์ทั้งสิ้นเพื่อนำเรามาถึงพระองค์ บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 24 : “ดุจนกอินทรีย์” (15 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017...