Select Page

แยกออกเพื่อพระเจ้า ( ยน.17:17) “คนของพระเจ้าจะเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:17) { แยกออกเพื่อพระเจ้า } 17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง แนวคิด : – พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า ขอพระบิดาทรงแยกพวกสาวกออกมาเพื่อพระเจ้า –...

เป็นเหมือนพระเยซู ( ยน.17:16) “แสวงหาประโยชน์ของพระเจ้าของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:16) { เป็นเหมือนพระเยซู } 16เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก แนวคิด : – พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า เพราะพวกสาวกรับคำของพระเยซูไว้ เชื่อวางใจในถ้อยคำของพระองค์...

ขอให้พ้นจากความชั่วร้าย ( ยน.17:15) “เราไม่อาจผ่านพ้นไปได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:15) { ขอให้พ้นจากความชั่วร้าย } 15ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย แนวคิด : – พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า ขอพระบิดาปกป้องพวกสาวกให้พ้นจากมารร้าย...

คนของสวรรค์ ( ยน.17:14) “เมื่อเราเป็นคนของสวรรค์ เราจะประพฤติแบบคนของสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:14) { คนของสวรรค์ } 14ข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้ว และโลกนี้ได้เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก แนวคิด : – พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดา ว่า...

ความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม ( ยน.17:13) “เขาจะพบกับความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:13) { ความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม } 13แต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลก เพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม แนวคิด : –...

พิทักษ์รักษา ( ยน.17:12) “เพื่อปกป้อง พิทักษ์รักษาเราไม่ให้หลงจากทางของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:12) { พิทักษ์รักษา } 12เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้น ข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขา ผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์...