Select Page

บุตรที่รักของพระเจ้า ( ยน.17:23) “เมื่อเรารักกัน เพราะรับรักนั้นมา เราจึงให้รักนั้นต่อกันและกัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:23) { บุตรที่รักของพระเจ้า } 23ข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา...

รับเกียรติเพื่อเป็นหนึ่ง ( ยน.17:22) “จะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:22) { รับเกียรติเพื่อเป็นหนึ่ง } 22เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น แนวคิด :...

ทำให้โลกรู้ ( ยน.17:21) “เราจำเป็นต้องรักกันและติดสนิทกับพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:21) { ทำให้โลกรู้ } 21เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์ คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ และกับข้าพระองค์ด้วย...

ทรงอธิษฐานเพื่อเรา ( ยน.17:20) “เราเป็นคนของพระเยซูแล้ว ด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:20) { ทรงอธิษฐานเพื่อเรา } 20“ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขา แนวคิด : – พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า...

เพื่อเราจะบริสุทธิ์ ( ยน.17:19) “เพื่อ ให้มีชัยเหนือการทดลอง พ้นจากกับดักของบาป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:19) { เพื่อเราจะบริสุทธิ์ } 19ข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกัน แนวคิด : – พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดาว่า เหตุที่พระเยซูถวายตัวของพระองค์เอง...

ภารกิจ ( ยน.17:18) “เราใช้ศักยภาพของเราที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อทำภารกิจของพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:18) { ภารกิจ } 18พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกฉันใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้น แนวคิด : – พระเยซูอธิษฐาน ทูลต่อพระบิดาว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระเยซูเข้ามาในโลก เพื่อให้โลกนี้จะได้รับความรอด...