Select Page

การพิพากษาเริ่มต้นขึ้นแล้ว ( ยน12:31) “วันนี้ยังเป็นโอกาสแห่งการกลับใจ จงกลับใจก่อนที่จะสายเกินไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:31) { การพิพากษาเริ่มต้นขึ้นแล้ว } 31 บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้ว เดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไป แนวคิด : – พระเยซูตรัสกับฝูงชนว่า การพิพากษาของพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว –...

เพื่อเรา ( ยน12:30) “สิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดกับเราในวันนี้ พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:30) { เพื่อเรา } 30 พระเยซูตรัสตอบว่า “เสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลาย ไม่ใช่เพื่อเรา  แนวคิด : – พระเยซูพูดถึงพระสุรเสียงของพระบิดาจากฟ้าสวรรค์ ที่ฝูงชนได้ยินว่า...

ไม่เข้าใจ ( ยน12:29) “เพราะยังไม่ถึงเวลาเข้าใจ แต่เมื่อถึงเวลาเราจะเข้าใจได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:29) { ไม่เข้าใจ } 29คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นและพูดว่าฟ้าร้อง คนอื่นๆก็พูดว่า “ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวกับพระองค์”  แนวคิด : – ขณะที่พระบิดาตรัสกับพระเยซู จากฟ้าสวรรค์...

ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ( ยน12:28) “เราจะขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:28) { ถวายเกียรติแด่พระเจ้า } 28ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติ” แล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่า “เราได้ให้รับเกียรติแล้ว และเราจะให้รับเกียรติอีก”  แนวคิด : –...

เพราะพระองค์ทรงรักเรา ( ยน12:27) “ที่พระเยซูต้องเผชิญกับช่วงเวลาเช่นนี้ เพราะว่าพระเยซูทรงรักฉัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:27) { เพราะพระองค์ทรงรักเรา } 27“บัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไร จะว่า ‘ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการย์แห่งกาลนี้’ อย่างนั้นหรือ หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์นี้เอง...

ผู้ปรนนิบัติพระเยซู ( ยน12:26) “การเชื่อฟัง การถ่อมใจ การเสียสละ นั่นคือการรับใช้พระเจ้าที่แท้จริง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:26) { ผู้ปรนนิบัติพระเยซู } 26 ถ้าผู้ใดจะรับใช้เรา ผู้นั้นก็ต้องตามเรามา และเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย ถ้าผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้น แนวคิด : –...