Select Page

เกียรติจอมปลอม ( ยน.18:3) “เพราะพระองค์ทรงรักเรา ขอบคุณพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:3) { เกียรติจอมปลอม } แนวคิด : – ขณะที่พระเยซูกับพวกสาวก อยู่ที่สวนเกทเสมนี ยูดาสก็ได้นำ ทหารโรม และ เจ้าหน้าที่ประจำพระวิหาร และฟาริสี มาที่สวนนั้นเพื่อจับกุมพระเยซู –...

รู้จักเกทเสมนี ( ยน.18:2) “ขอให้เรามาที่เกทเสมนีเพราะอยากมีความสัมพันธ์กับพระบิดา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:2) { รู้จักเกทเสมนี } 2ยูดาสผู้ที่จะอายัดพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วย เพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆ แนวคิด : –...

ไปเพื่อถูกจับ ( ยน.18:1) “เพื่อให้น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราสำเร็จ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:1) { ไปเพื่อถูกจับ } 1เมื่อพระเยซูตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ ข้ามห้วยขิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่ง พระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวก แนวคิด : –...

รู้แล้วรู้ขึ้นอีก ( ยน.17:26) “ก็ไม่มีสิ่งใดน่าสะพรึงกลัวสำหรับเราอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:26) { รู้แล้วรู้ขึ้นอีก } 26ข้าพระองค์ได้กระทำให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะกระทำให้เขารู้อีก เพื่อความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์ จะดำรงอยู่ในเขา ข้าพระองค์อยู่ในเขา” แนวคิด : –...

รู้จักพระเจ้าได้ทางพระเยซู ( ยน.17:25) “เมื่อเราเชื่อวางใจในถ้อยคำที่พระเยซูได้ตรัสกับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:25) { รู้จักพระเจ้าได้ทางพระเยซู } 25ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรม โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่า พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา  แนวคิด : – พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า...

ทรงอยากให้เห็นกับตา ( ยน.17:24) “เราควรภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นคนของพระเยซู “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์  ( ยน.17:24) { ทรงอยากให้เห็นกับตา } 24พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้น ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้น เพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์...