Select Page

ไม่ทอดทิ้งเรา ( ยน14:18) “หันกลับมาหาพระองค์ แล้วรับรู้การทรงสถิตของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน14:18) { ไม่ทอดทิ้งเรา } 18“เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน  แนวคิด : – พระเยซูทรงสัญญากับพวกสาวกว่า จะไม่ทอดทิ้งพวกเขาให้เปล่าเปลี่ยว ไร้ที่พึ่ง พระองค์จะมาหาพวกเขาอีก –...

พระวิญญาณแห่งความจริง ( ยน14:17) “หากไม่ยอมให้พระวิญญาณทรงสอน ทรงนำชีวิตของเรา ก็จะเหมือนกับคนทั้งหลายที่ไม่รู้จักพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน14:17) { พระวิญญาณแห่งความจริง } 17คือพระวิญญาณแห่งความจริง ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ในท่าน แนวคิด : –...

องค์พระผู้ช่วย ( ยน14:16) “ดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง ไม่สนใจไม่ใส่ใจ เรียกได้ว่า กำลังทำสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน14:16) { องค์พระผู้ช่วย } 16เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป แนวคิด : – ในข้อนี้ เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็น พระลักษณะของตรีเอกานุภาพ ว่า...

รักพระเยซู ( ยน14:15) “ขนาดการเชื่อฟังพระคำ สะท้อนให้รู้ ขนาดความรักที่เรามีต่อพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน14:15) { รักพระเยซู } 15 “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา  แนวคิด : – พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า ไม่ต้องสำแดงความรักของพวกเขาโดยการแสดงความโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าพระองค์ต้องจากไป...

ในพระนามพระเยซู ( ยน14:14) “คำอธิษฐานของเรา ถูกปกคลุมไว้ด้วยความไว้วางใจในพระเยซูแล้วหรือยัง?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน14:14) { ในพระนามพระเยซู } 14 สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น แนวคิด : – พระเยซูตรัสย้ำอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ก็คือ ถ้าขอในนามของพระเยซู พระองค์สัญญาว่าจะทำสิ่งนั้นให้...

พระเยซูจะทำตามที่ขอ ( ยน14:13) “ทุกคำอธิษฐานเพื่อถวายพระกียรติแด่พระบิดา จะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน14:13) { พระเยซูจะทำตามที่ขอ } 13 สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร แนวคิด : – พระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกว่า...