Select Page

คำเทศนา (รอบแรก)“พระเจ้าทรงฝึกมือของข้าพเจ้า” สดุดี 18:34 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา วันนี้ พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นพระพรและนำการพัฒนามาสู่ชีวิตของเราได้” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเจ้าทรงฝึกมือของข้าพเจ้า” สดุดี 18:34 (เทศนารอบแรก)วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 คจ.ใจสมานสุขุมวิท  ...

รู้จักพระเจ้าได้ทางพระเยซู ( ยน.17:25) “เมื่อเราเชื่อวางใจในถ้อยคำที่พระเยซูได้ตรัสกับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:25) { รู้จักพระเจ้าได้ทางพระเยซู } 25ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรม โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และคนเหล่านี้รู้ว่า พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา  แนวคิด : – พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า...

ทรงอยากให้เห็นกับตา ( ยน.17:24) “เราควรภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นคนของพระเยซู “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์  ( ยน.17:24) { ทรงอยากให้เห็นกับตา } 24พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้น ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้น เพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์...

บุตรที่รักของพระเจ้า ( ยน.17:23) “เมื่อเรารักกัน เพราะรับรักนั้นมา เราจึงให้รักนั้นต่อกันและกัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:23) { บุตรที่รักของพระเจ้า } 23ข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา...

รับเกียรติเพื่อเป็นหนึ่ง ( ยน.17:22) “จะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.17:22) { รับเกียรติเพื่อเป็นหนึ่ง } 22เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น แนวคิด :...