Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( มธ. 13:23) { 30 60 100 เท่า }

“ส่วนเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจ คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง” มธ. 13:23

แนวคิด
– ลำดับในพระคัมภีร์มีความสำคัญ 100เท่า 60เท่า 30เท่า แสดงว่า ปกติแล้วจะเกิดผล 100เท่า ถ้าติดขัดบางอย่างก็จะเกิดผลอย่างน้อย60เท่าแหละ แต่ถ้าแย่มากๆจริงก็ยังเกิดผล 30เท่าเลย
– ดินดี ในพระกิตติคุณทั้ง 3 เล่ม ใช้คำแตกต่างกัน
“เข้าใจ” (มธ.13:23)
“รับไว้” (มก. 4:20)
“จดจำไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงาม” (ลก. 8:15)
– ใครก็ตามที่รับพระคำของพระเจ้าเอาไว้เข้าในจิตใจ ยอมรับและเห็นด้วยกับถ้อยคำเหล่านั้น จดจำเอาไว้เสมอด้วยการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ด้วยความพากเพียร อดทนที่จะทำตามพระคำนั้นอยู่เสมอ(ลก. 8:15)

การประยุกต์ใช้ :
– พระคำของพระเจ้าที่ลงเข้ามาในใจของเรา จะเกิดเป็นจริง เกิดผลดี 100 เท่า ในชีวิตของเรา เมื่อเรายอมรับอย่างเห็นด้วยกับพระคำ แล้วลงมือตามพระคำนั้นในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ
– ตัวอย่างเช่น
“1ปต. 5:7 จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย”
>>> วันนี้ เรากล้ายอมรับไหมว่า ถ้อยคำข้างต้นนี้เป็นความจริง ?
>>> วันนี้เราจะเอายังไง…เราจะกล้าละความกังวล “ทุกอย่าง” จริงๆสักตั้งไหม? เพื่อเราจะเข้าใจและมีประสบการณ์ว่า “อ๋อ!!! พระเจ้าทรงห่วงใยฉัน มันเป็นแบบนี้นี่เอง”
“พระคำของพระเจ้า จะไม่เกิดผลในชีวิตของเรา จนกว่าเราจะเชื่อจนลงมือกระทำตามพระคำของพระเจ้าตอนนั้นๆ”