Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:3-4) { ไม่ใช่ทำเยอะ แต่ทำสิ่งที่ใช่ }

3ในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นอันมาก คนตาบอด คนง่อย และคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ (สำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มว่า คอยน้ำกระเพื่อม 4 ด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า ลงมากวนน้ำในสระเป็นครั้งคราว และเมื่อน้ำกระเพื่อมนั้น ผู้ใดก้าวลงไปในน้ำก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้น)

[แนวคิด] :
– ที่เบธซาธา มีคนป่วยจำนวนมากอยู่ที่นั่น
– แต่พระเยซู รักษาแค่คนเดียว ไม่เหมือนบางตอนที่พระเยซูรักษาให้หายทุกคน (เช่น มธ.12:15 , ลก.4:40 , ฯลฯ)
– เพราะการรักษาคนนั้นคนเดียวนั้น ทำให้แผนการแห่งประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ คือสร้างความเกลียดชังให้แก่พวกยิวในเยรูซาเล็ม เป็นเหตุให้พวกยิวเริ่มข่มเหงพระเยซู(ข้อ16) และหาโอกาสฆ่าพระเยซู(ข้อ18)
– แต่ถ้ารักษาคนจำนวนมากในคราเดียว จะเกิดคนชื่นชมพระองค์มากเกินไป ในเยรูซาเล็ม จะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับแผนการไถ่ของพระองค์ในอนาคต

[การประยุกต์ใช้] :
– งานรับใช้พระเจ้า ไม่สำคัญว่าทำได้มาก หรือได้ผลที่ดีมากน้อย เพียงใด
– สิ่งสำคัญคือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
– การทำมากเกินกว่าพระประสงค์ของพระเจ้า บางครั้งอาจเป็นการเกะกะ ขวางแผนการของพระเจ้าโดยเราไม่รู้ตัว


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry