Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:13) { ไม่เคยอิ่ม }

13พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก

[แนวคิด] :
– พระเยซูตอบหญิงนั้นว่า “น้ำจากบ่อน้ำของยาโคบที่เธอแสนภาคภูมิใจนี้ ดับกระหายได้แค่ชั่วคราว ไม่อาจดับกระหายที่แท้จริงของมนุษย์ได้”
– พระเยซูพูดในมิติฝ่ายวิญญาณ
ผู้ที่ดื่มน้ำจากบ่อนี้ เพื่อดับกระหาย อาจดับกระหายฝ่ายร่างกายได้ก็จริง
แต่ในฝ่ายวิญญาณ มีความกระหายที่ไม่ว่าความพยายามใดๆของมนุษย์ หรือไม่ว่าด้วยสิ่งใดที่มนุษย์แสวงหาก็ไม่อาจดับกระหายในฝ่ายวิญญาณนี้ลงได้

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ สิ่งที่เราพยายามไขว่คว้าเพื่อให้ได้มา ลองคิดดูดีๆ ถ้าเราได้มาแล้ว จะทำให้เราพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆหรือเปล่า?
– ไม่ว่าสิ่งที่เรากำลังไล่ไขว่คว้านั้นจะเป็นอะไร ก็ไม่อาจทำให้เราอิ่มบริบูรณ์อย่างแท้จริงได้ นอกเสียจากเราจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระคริสต์ในชีวิตประจำวันของเรา อย่างแท้จริง