Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:21) { ไม่สำคัญ }

21พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เชื่อเราเถิด คงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดา เฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็ม

[แนวคิด] :
– พระเยซูชี้ให้หญิงที่บ่อน้ำเห็นว่า มนุษย์คิดอย่างหนึ่ง แต่พระเจ้ามีแผนอีกแบบหนึ่ง
– ยิวและสะมาเรียเถียงกันว่า การนมัสการที่ถูกต้องที่สุด คือที่ไหน ที่ภูเขาเกราซิมของชาวสะมาเรียนี้ หรือ ที่เยรูซาเล็มของชาวยิว
– แต่พระเยซูเฉลยให้นางฟัง ด้วยคำตอบที่นางไม่อยากจะเชื่อ คือ ผิดทั้งคู่ การนมัสการที่ถูกต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่อย่างที่พวกยิวและพวกสะมาเรียคิดกัน

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ เราอาจจะขัดแย้งกับบางคนด้วยสาเหตุของมุมมองบางอย่างที่แตกต่างกัน เราควรสำรวจตัวเองดูว่า เรากำลังมองเหมือนอย่างที่พระเจ้ามองหรือไม่?
– บางอย่างมนุษย์คิดว่าสำคัญ แต่เป็นเรื่องไร้สาระในสายพระเนตรของพระเจ้า
– บางอย่างมนุษย์คิดว่า ไม่สำคัญนัก แต่สำคัญยิ่งยวดในสายพระเนตรของพระองค์

ความรัก

ความเชื่อ

ความหวัง

การกระทำใดๆที่ไม่สอดคล้องหรือส่งเสริม 3 สิ่งนี้

ล้วนแต่ไร้ค่าทั้งสิ้น”