Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:22) { ไม่รู้จัก }

22ซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จัก ซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จัก เพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิว

[แนวคิด] :
– พระเยซูพูดกับหญิงที่บ่อน้ำอย่างอ่อนโยน มีเมตตา ไม่ตำหนิ ให้โอกาส แต่ในขณะเดียวกันก็ยืนยันในความจริงอย่างหนักแน่นในข้อนี้
– หญิงสะมาเรียไม่เชื่อ บรรดาผู้เผยพระวจนะที่มาจากยิว เพราะพวกยิวผู้เกลียดชังชาวสะมาเรีย
– ในเมื่อชาวสะมาเรียไม่รับข่าวสารจากคนของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สามารถรู้จักกับพระเจ้าผู้ที่พวกเขามนัสการได้
– พระเยซู บอกความจริงนางอย่างตรงไปตรงมา ว่า นางไม่รู้จักผู้ที่นางนมัสการ แต่พวกยิวรู้จัก เพราะว่าพระมาซีฮาจะเป็นคนยิว

[การประยุกต์ใช้] :
– ในการเป็นพยาน การสอน การกล่าวเรื่องราวของพระเจ้า แม้ว่าจำเป็นต้องเต็มไปได้ความรักและอ่อนสุภาพ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยืนยันในความถูกต้อง ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความคิดที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า
– คนสะมาเรีย ไม่ยอมรับ ผู้สื่อสารของพระเจ้า ทำให้พวกเขาไม่อาจรู้จักกับพระเจ้าที่พวกเขานมัสการได้

วันนี้

พระเจ้าส่งสารมากมายมาถึงเราทั้งหลาย

ผ่านทางพระวจนะของพระองค์

ขอให้เราเปิดใจต่อพระวจนะของพระองค์

ใส่ใจต่อพระวจนะของพระองค์

เพื่อเราจะสามารถรู้จักกับพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการได้มากขึ้น

ทุกวันๆ