Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 15:14-15){ ไม่ยุติธรรม }

“ ปีลาตต้องการจะเอาใจฝูงชนจึงปล่อยบารับบัสให้แก่พวกเขา และเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้ว จึงมอบให้พวกเขาเอาไปตรึงที่กางเขน” มก. 15:15

แนวคิด :
– หลังจากปีลาต สอบสวนพระเยซูแล้ว จึงพบว่าพระเยซูไม่มีความผิดใดๆ
– แต่ประชาชนกลับต้องการให้ ประหารชีวิตพระเยซู โดยตรึงที่กางเขน
– มก. 15:14 ปีลาตจึงถามว่า “ตรึงทำไม? เขาทำผิดอะไร?” แต่ประชาชนยิ่งตะโกนว่า “ตรึงเขาที่กางเขน”
– ปีลาตจึงสั่งให้โบยตีพระเยซู ผู้ที่รับการสอบสวนแล้วว่าบริสุทธิ์ ไม่มีความผิด จากนั้น ก็ให้เอาพระเยซูผู้บริสุทธิ์ไปประหารชีวิต
– ช่างเป็นการตัดสินที่ ไม่เป็นธรรมที่สุดในโลก “ผู้พิพากษาตัดสินแล้วว่า ชายคนนี้ไม่มีความผิด ดังนั้น เอามันไปประหาร”

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากเรากำลังได้รับความไม่ยุติธรรม พึงรู้เถอะว่า พระเยซูเข้าใจเรา พระองค์เคยรับความไม่ยุติธรรมมาแล้วเช่นเดียวกัน สรรเสริญพระเจ้า เรามีพระเจ้าทรงทรงเข้าใจเราอย่างลึกซึ้ง
– ขอบคุณพระเยซู ผู้ทรงทนรับความไม่ยุติธรรม เพื่อพระเจ้าจะสามารถประทานความชอบธรรมให้แก่เราได้