Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:29) { ไม่มีทรงทิ้งเราไว้ลำพัง }

29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา พระองค์มิได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ” 

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า เมื่อพระเยซูถูกพวกเขาตรึงบนไม้กางเขนแล้ว(ข้อ 28) พวกเขาจะรู้ว่าพระบิดาทรงสถิตกับพระเยซู และไม่ทอดทิ้งพระเยซูเลย เพราะพระเยซูทำตามพระทัยพระบิดาเสมอ
– ดูเหมือนว่า ในเวลาต่อมา พระเยซูจะตรัสเอง บนไม้กางเขนว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย?” (มธ. 27:46) ดูราวกับว่าพระบิดาทิ้งพระเยซูเสียแล้ว
– แต่พระบิดาไม่ทิ้งพระเยซู เพราะพระเยซูเชื่อฟังพระบิดา ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา ยอมตายบนไม้ ดังนั้นในวันที่สาม พระบิดาทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย
– แล้วจากเหตุการนั้น คนทั้งหลาย รวมทั้งพวกยิวจำนวนมาก ก็ได้เชื่อวางใจในพระเยซู และเป็นพยานเรื่องการที่พระบิดาสถิตกับพระเยซูและไม่ทอดทิ้งพระเยซูไว้ลำพัง โดยทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :
– ดูเหมือนพระบิดาจะทอดทิ้งพระบุตร แต่ความจริงพระบิดาไม่เคยทิ้งพระบุตรไว้ลำพังเลย
– เหมือนกับเรา บางครั้งดูเหมือนพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกล พระองค์ทิ้งเราแล้วหรือ? เปล่าเลยพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราให้อยู่ลำพังเลย พระองค์พร้อมอยู่แล้วสำหรับการช่วยกู้เรา เพียงแต่พระองค์มีเวลาและวาระอันเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับเราเตรียมไว้
– พระบิดา ไม่ทอดทิ้งพระบุตร เพราะพระบุตรทำตามชอบพระทัยพระบิดาเสมอ
– แต่ส่วนเราเล่า หลายต่อหลายครั้ง เราดื้อดึง ไม่ยอมทำตามพระทัยพระบิดา แล้ว พระบิดาจะทรงทิ้งเราหรือไม่?
– พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเรา
– วันนี้เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระบิดาทรงรับเราไว้ พระองค์ทรงยอมรับเรา ไม่ใช่เพราะการกระทำดีใดๆของเราเลย แต่เพราะทางพระเยซูคริสต์ เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซู พระบิดายอมรับชีวิตของเรา ผ่านทางพระเยซู
– วันนี้ เมื่อพระบิดามองลงมายังชีวิตของเรา สิ่งที่เห็นในชีวิตของเรา ไม่ใช่นิสัยที่ดีหรือไม่ดีของเรา แต่ทรงเห็นคือ “การทำตามชอบพระทัยพระบิดาของพระเยซู” เพราะว่าเราอยู่ในพระเยซูและพระเยซูอยู่ในเรา ดังนั้น เมื่อมี “การทำตามชอบพระทัยพระบิดา” มากมายอยู่ในชีวิตของเราเช่นนี้ ดังนั้น พระบิดาไม่มีวันทอดทิ้งเรา
– ขอบคุณพระเยซู !!!


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry