Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(รม. 9:15-16) { ไม่ขึ้นกับความตะเกียกตะกาย }

“เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า” รม. 9:16

แนวคิด
– พระเจ้าจะเมตตาใคร พระเจ้าก็จะเมตตาผู้นั้น
ถ้าพระเจ้าจะเมตตาซะอย่าง ใครหน้าไหนจะขัดขวางหรือจะห้ามพระองค์ได้
สรรเสริญพระเจ้า!!! พระเจ้าทรงเมตตา เราทั้งหลายผู้เป็นลูกของพระองค์แน่นอน และไม่มีใครอาจขัดขวางพระองค์ได้
– ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา จึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจ หรือความตะเกียกตะกายของเรา หรือของใครๆ แต่ขึ้นกับว่า พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไร พระเจ้าจะให้ผลออกมาเป็นอย่างไร เป็นสิทธิขาดของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว

การประยุกต์ใช้ :
– จากแนวคิดข้างต้น ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ต้องทำอะไร หรือ เราทำตัวโง่ๆ หรือขี้เกียจๆ (เพราะมีข้อพระคัมภีร์สนับสนุนมากมายว่า เราไม่ควรทำตัวโง่ๆ)
แต่ หมายถึง เราทำส่วนของเราอย่างสัตย์ซื่อให้ที่ดี แต่ไม่ต้องไปกังวลกับผลที่จะเกิดขึ้น ไม่ต้องวิตกกับผลลัพท์ที่จะออกมา เพราะว่าทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมและพระเมตตาของพระเจ้า