Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 2:18-21) { ใส่ใจ }

18พวก‍ยิว​จึง​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “ท่าน​จะ​แสดง​หมาย‍สำ‌คัญ​อะไร​ให้​เรา​เห็น​ว่า ท่าน​มี​อำ‌นาจ​กระ‌ทำ​การ​เช่น‍นี้​ได้”
19พระ‍เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​เขา​ทั้ง‍หลาย​ว่า “ถ้า​ทำ‌ลาย​วิหาร​นี้​เสีย เรา​จะ​ยก​ขึ้น​ใน​สาม​วัน”
20พวก‍ยิว​จึง​ทูล​ว่า “พระ‍วิหาร​นี้​เขา​สร้าง​ถึง​สี่‍สิบ‍หก​ปี​จึง​สำ‌เร็จ และ​ท่าน​จะ​ยก​ขึ้น​ใหม่​ใน​สาม​วัน​หรือ” 21แต่​พระ‍วิหาร​ที่​พระ‍องค์​ตรัส​ถึง​นั้น​คือ​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์

[แนวคิด] :
– พวกยิวถามพระเยซูว่า มีสิทธิอะไรมาชำระพระวิหารแบบนี้ เพราะต้องเป็นผู้มาจากพระเจ้าเท่านั้น จึงจะมีสิทธิชำระพระวิหาร
– แต่พระเยซูกลับไม่ใส่ใจที่จะตอบเพื่อให้พวกเขารู้ว่าพระองค์มีสิทธิ พระเยซูกลับพูดถึงภารกิจของพระองค์ ที่จะสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาในวันที่สาม
– ดูเหมือนพระเยซูไม่ใส่ใจว่าพวกยิวจะคิดว่าอย่างไรกับพระองค์(พวกเขาคิดว่าพระองค์ไม่มีสิทธิ) แต่ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์รับสภาพมนุษย์ในโลกนี้ พระองค์ใส่ใจอยู่อย่างเดียว คือ ทำให้พระราชกิจที่พระบิดามอบหมายมานั้นสำเร็จ

[ประยุกต์ใช้] :
– ไม่ต้องใส่ใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับงานที่เราทำแด่พระเจ้า แต่จงใส่ใจว่า วันนี้เรากำลังเอาใจใส่กับภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำหรือไม่?
– ใครไม่รู้ว่าภารกิจนั้นคืออะไร ดูได้จาก มธ.28:19-20