Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( อฟ. 1:7) { ในพระเยซู }

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” อฟ. 1:7

แนวคิด
– สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรา อยู่ในพระเยซูคริสต์ (ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิต) คือ “เราได้รับการไถ่ พ้นโทษแล้ว”
>>> ชีวิตของเรา เราละเมิดกฏเกณฑ์ของพระเจ้า เราดำเนินชีวิตตามกิเลสตัณหาของตัวเอง เราใช้ชีวิตในบาป
>>> ค่าตอบแทนของการกระทำเหล่านั้น คือ “เราต้องตาย”
>>> ค่าจ้างของความบาปคือความตาย(รม.3:23) ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับเพื่อไถ่ชีวิตของเรา คือ เลือดต้องไหลจนหมดตัว จนตาย และเลือดนั้นต้องเป็นเลือดของเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์หมดจดปราศจากบาปเท่านั้น จึงจะได้ผล…เราตายแน่!!!…จะหาเลือดแบบนั้นได้จากที่ไหนกัน…ถ้าไม่ถูกไถ่ออกมา จะตายในนรกชั่วนิรันดร์
### “เราชั่วเอง” => “สมควรตายในนรก” => “พระเจ้าไม่จำเป็นต้องใส่ใจเรา ปล่อยมันตายไป แล้วสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ แสนง่ายดายสำหรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”
>>> แต่โดยพระคุณอันอุดมมากยิ่งของพระเจ้า พระองค์ทรงเลือกจ่ายค่าไถ่ให้แก่เรา จ่ายด้วยราคาสุดแสนแพง ด้วยชีวิตของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือ พระเยซูคริสต์
>>> พระเยซู ไถ่เราออกจาก แดนประหาร แล้วพระอง์ทรงรับค่าตอบแทนแห่งบาปนั้นแทนเรา
พระองค์จึงมีสิทธิ ยกโทษการละเมิดของเรา
*** พระเยซูจ่ายหนี้บาปแทนเราแล้ว พระองค์ทรงยกโทษบาปให้แก่เราแล้ว … ใครก็ตามอกตัญญู ดูถูกพระองค์ โดยไม่ยอมเชื่อว่า “พระองค์ทรงจ่ายหนี้บาปให้เขาแล้ว พระองค์ให้อภัยบาปเขาแล้ว”…คนนั้นก็ไม่คู่ควรที่จะได้รับพระคุณที่แสนดีเลิศนี้..และสมควรต้องรับโทษบาปของตนเองในบึงไฟนรกตลอดกาล

การประยุกต์ใช้ :
– เราเชื่อจริงๆ หรือเปล่า? “พระเยซูไถ่เราแล้ว พระเยซูยกโทษให้เราแล้ว” “เราพ้นโทษบาปแล้ว เรารับการอภัยอย่างสมบูรณ์แล้ว”
– ถ้าเชื่อจริงๆ จงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับที่เชื่อเถิด
>>> อย่ามัวแต่จมอยู่กับความท้อแท้ใจกับความผิดพลาดที่ผ่านมา…พระเยซูยกโทษให้เราแล้ว
>>> อย่าดำเนินชีวิตในบาปต่อไป…พระเยซูไถ่เราออกจากบาปแล้ว ชำระเราให้บริสุทธิ์แล้ว…ลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่…เราสะอาดแล้ว ระมัดระวังตัว อย่าทำตัวสกปรกอีกเลย
“ลก. 3:8 จงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้น..”