Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( 1คร. 10:23-33)  { ใช้เสรีภาพทำอะไร? }

“เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น” 1คร. 10:23

แนวคิด
– ในพระเยซูคริสต์ เรามีเสรีภาพ แต่ควรใช้เสรีภาพนั้นอย่างมีปัญญา ใช้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้า แต่ใช้ทำสิ่งที่ทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเจริญขึ้นในฝ่ายวิญญาณ(ข้อ23)
– เลือกทำสิ่งใด ก็จงเลือกโดยเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น มากกว่า ประโยชน์ของตนเอง(ข้อ24)
-ข้อ25-33 อ.เปาโล ยกตัวอย่างการใช้เสรีภาพในเรื่องการกิน เรามีเสรีภาพในการกิน แต่ถ้าการกินนั้นทำให้พี่น้องสะดุด หรือ ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราควรเลือก “งดใช้เสรีภาพ” ในการกินนั้น ยอมไม่กินก็ได้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเพื่อเห็นแก่พี่น้อง ….นี่คือ การใช้เสรีภาพด้วยท่าทีแห่งความรัก

การประยุกต์ใช้ :
– ในพระเยซูคริสต์ เรามีเสรีภาพที่จะทำสิ่งสารพัดได้ก็จริง แต่ หากเราเลือกใช้เสรีภาพโดยไม่สนใจ ไม่แคร์ต่อความรู้สึกของพี่น้อง เรากำลังประพฤติขัดกับทางแห่งความรักเสียแล้ว
(รม. 14:15 ถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกิน ท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่งความรักเสียแล้ว พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อผู้ใด ก็อย่าให้ผู้นั้นพินาศ เพราะอาหารที่ท่านกินเลย)
– การกระทำใดๆ ไม่มีความรัก ก็ไม่ค่าทั้งสิ้นในสายพระเนตรของพระเจ้า
(1คร. 13:3 แม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่)
“เราควรใช้เสรีภาพในคริสต์ ตามทางแห่งความรัก”