Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 16:14){ ใจดื้อดึง }

“หลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับสาวกสิบเอ็ดคน ขณะพวกเขากำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึง เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” มก. 16:14

แนวคิด :
– เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย แล้วมาปรากฏแก่สาวก แทนที่จะเป็นเรื่องชื่นชมยินดีล้วนๆ กลับต้องมาตำหนิพวกเขาจนได้ เพราะพวกเขาทำผิดพลาดเรื่องสำคัญ

  • พระเยซู ไม่ตำหนิสาวกที่ทิ้งพระองค์ไปหมดยามวิกฤต
  • พระเยซูไม่ตำหนิเปโตรที่ปฏิเสธพระองค์ถึง 3 ครั้ง
  • พระเยซูไม่ตำหนิสาวกที่ไม่ยอมแม้แต่ยอมมาอยู่ใกล้ๆยามที่พระองค์ถูกตรึง
  • พระเยซูไม่ตำหนิสาวกที่ไม่เอาผ้าไปพันพระศพของพระเยซู
  • พระเยซูไม่ตำหนิที่สาวกไม่ยอมไปที่อุโมงค์แต่เช้าเหมือนพวกผู้หญิง

– แต่พระองค์ตำหนิ สาวก เรื่องความผิดพลาดที่สำคัญและยิ่งกว่า คือ
“พวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว”
– พระองค์ถึงขนาดตำหนิเขาว่า “ใจดื้อดึง”

ประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราเองก็ไม่ได้เห็นพระเยซูกับตา แต่มีคนมาบอกเราผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ ถึงเรื่องของพระเยซู
– วันนี้ อย่าให้เรามีความสงสัยและมีใจดื้อดึง เหมือนกับสาวกในวันนั้น เพราะสิ่งนั้นทำให้พระเยซู ไม่ทรงพอพระทัย
– แม้วันนี้ เรายังไม่เห็นพระเยซู แต่เรายังจะเชื่อวางใจในพระองค์ และโดยความเชื่อวางใจนี้เองเราจะเห็นการช่วยกู้ของพระองค์ในชีวิตของเรา