Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:12) { แสวงหาพระเยซู }

12 เขาเหล่านั้นถามคนนั้นว่า “คนที่สั่งเจ้าว่า ‘จงยกแคร่ของเจ้าแบก เดินไปเถิด’ นั้นเป็นผู้ใด”

แนวคิด :
– พวกยิวถามหาพระเยซู แต่ที่ใช่เพื่อจะเรียนรู้จากพระองค์ หรือ จะชื่นชมพระองค์ที่ทำการอัศจรรย์
– แต่เพื่อที่จะตำหนิ จับผิด แล้วกล่าวโทษพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
วันนี้เราแสวงหาพระเยซู เพื่อวัตถุประสงค์อะไร?
เพื่อจะได้ทำหรือได้รับในสิ่งที่ตนเองปรารถนา หรือ เพื่อที่จะรู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น

จงแสวงหาพระองค์เพื่อจะรู้จักกับพระองค์ ไม่ใช่เพื่อจะทำตามใจตนเอง


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry