Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:28) { แล้วท่านก็จะรู้ }

28 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นไว้แล้ว เมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่า เราคือผู้นั้น และรู้ว่าเรามิได้ทำสิ่งใดตามใจชอบ แต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนั้น

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า เมื่อพวกเขาจับพระเยซูตรึงบนไม้กางเขน(เมื่อพวกท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้น) แล้วพวกเขาจะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา และรู้ว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อทำตามพระทัยของพระบิดา
– พูดง่ายๆคือ พระเยซูบอกว่า เดี๋ยวเราตาย แล้วก็จะรู้จักเราเอง
– เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ นายร้อยและพวกทหารที่โคนกางเขนพูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆ” (มธ. 27:54)
– หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขน และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม แล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมา จากนั้นมีคนยิวมากมายกลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– การรู้จักกับพระเจ้า เป็นพระคุณของพระเจ้า ที่ประทานแก่ทุกคนที่เปิดใจต่อพระองค์
– พวกยิวทำอะไรหรือ พวกเขาถึงมารู้จักกับพระเจ้า?
– ความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า พวกเขาทำอะไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าพระเยซูทำอะไรเพื่อเขา พระองค์ตายเพื่อเขาจะมารู้จักกับพระเจ้าได้
– เมื่อพวกเขาเปิดใจต่อพระองค์ เชื่อในพระองค์ แล้วสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเขาก็สำเร็จสมบูรณ์ในตัวพวกเขา
– วันนี้ พระเจ้าพร้อมที่จะเปิดเผยพระองค์เองแก่เรามากขึ้น ไม่ขึ้นกับการกระทำของเรา แต่ขึ้นกับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแล้วเพื่อเรา เราสามารถรู้จักพระองค์มากขึ้นได้ โดยการเปิดใจต่อพระองค์ ต่อถ้อยคำของพระองค์ในวันนี้


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry