Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน.10:25-27){ แกะแท้ 100% }

“แต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านมิได้เป็นแกะของเรา”ยน. 10:26
แนวคิด :
• วิธีสังเกตง่ายๆ ว่าใครเป็นแกะของพระเยซู ใครเป็นแกะของมารที่ทำเนียนมาอยู่ในฝูงแกะของพระเยซู คือ แกะของพระเยซู จะเชื่อในสิ่งที่พระเยซูบอก(ข้อ26)
• และเมื่อเชื่อจริงๆ แกะของพระเยซูเหล่านั้น
>> จะฟังพระเยซู(ข้อ27)
>> จะสนิทกับพระเยซู(ข้อ27)
>> จะดำเนินตามทางที่พระเยซูเดิน(ข้อ27)

การประยุกต์ใช้ :
• วันนี้ หากเราไม่ได้ ใส่ใจอยากฟังพระเยซู ใส่ใจถ้อยของพระเจ้าในพระคำของพระองค์
• วันนี้ หากเราไม่ได้ อยากมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซู มากพอจนยอมจ่ายราคาบางอย่างเพื่อให้เราได้สนิทกับพระเยซูมากขึ้น
• วันนี้ หากเราดำเนินชีวิต ไม่ใกล้เคียง หรือ ดูเหมือนคนละเส้นทางที่พระเยซูทรงดำเนิน
>>>>>> เป็นไปได้ว่า “ความเชื่อที่เรามีในพระเยซู กำลังมีปัญหา”……ซ่อมความเชื่อด่วน หันกลับมาเชื่อวางใจในพระเยซู อย่างสุดหัวใจ แล้ว ลักษณะแกะแท้ของพระเยซู จะปรากฏในชีวิตของเรา