Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(รม. 12:19-21) { เอาชนะความชั่ว }

“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” รม. 12:21

แนวคิด
– เมื่อมีเหตุการณ์ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับเรา ในการจัดการกับเหตุการณ์นั้น พระคัมภีร์แบ่งหน้าที่ ออกเป็น 2ฝ่าย ดังนี้
# ฝ่ายพระเจ้า : พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม พระองค์จะเป็นผู้แก้แค้นให้แก่เราเอง
# ฝ่ายเรา : ไม่ต้องแก้แค้น , มอบการแก้แค้นให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการเอง แต่ ให้เราทำสิ่งดีต่อเขา
ซึ่งเมื่อทำเช่นนั้น กล่าวได้ว่า “เรามีชัยชนะต่อความชั่วร้ายได้แล้ว ด้วยการเลือกทำความดีตอบแทนความชั่วร้าย”
อีกนัยหนึ่งก็คือ “ความชั่วของคนอื่น ไม่มีอิทธิพลเรา ที่จะให้เราทำชั่ว”

การประยุกต์ใช้ :
เมื่อเราถูกเอาเปรียบ ข่มเหง หรือ รังแก ขอให้เรา
– ไม่คิดแก้แค้น
– มอบเรื่องนี้แล้วแต่พระเจ้า
– ทำดีตอบแทนความชั่วที่เขาทำต่อเรา อย่างน้อยก็โดยการอธิษฐานเผื่อเขา
แล้วเราจะได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และเที่ยงธรรม จะเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายนี้ให้เป็นพระพรสำหรับชีวิตของเรา