Select Page

bible-study-light

โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ต้องรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อเพื่อการดำรงชีวิตทางกายภาพ เฉกเช่นเดียวกันที่เราต้องรับประทานพระวจนะของพระเจ้าทุกวันเพื่อการเติบโตทางฝ่ายจิตวัญญาณ ซึ่งพระองค์กล่าวไว้ใน โฮเชยา บทที่ 4 ข้อที่ 6 ว่า
ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้
เนื่องจากพวกเขาละเลยในการอ่านพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตตามพระวจนะ โดยสอดคล้องกับ 2 เธสะโลนิกา 2 ข้อที่ 10 ว่า
และอุบายอธรรมทั้งหลายสำหรับคนเหล่านั้นที่พินาศอยู่ เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอดได้
ด้วยเหตุนี้เอง ซาตานจึงล่อลวงพวกเขาให้ห่างไกลจากพระวจนะ มีจิตใจที่ไขว้เขว่ในสิ่งยั่วยุของโลก และล้มลงในความบาป เพราะเมื่อใดที่เราละเลยการอ่านพระคัมภีร์ จิตวิญญาณเราก็จะอ่อนแอ
ฉะนั้นเราควรมีโล่แห่งความเชื่อที่จะป้องกันตัวเอง นั่นคือ การเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าทุกวัน ตามที่พระคัมภีร์ได้บัญญัติไว้ใน โรม บทที่ 10 ข้อที่ 17 ว่า ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็โดยการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็โดยพระวจนะของพระเจ้า
ช่วงหลายปีผ่านมาในแต่ละคริสตจักรนั้นได้สอนพี่น้องเรื่องการ ดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าว่าความหิวกระหายในการแสวงหาพระวจนะของพระองค์ได้แห้งเหือดไป ตามที่พระคำ ใน 2 เปโตร บทที่ 3 ข้อที่ 16 กล่าวว่า เหมือนในจดหมายของท่านทุกฉบับ ท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านั้น และในจดหมายนั้นมีบางข้อที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้และไม่แน่นอนมั่นคงนั้นได้เปลี่ยนแปลงเสีย เหมือนเขาได้เปลี่ยนแปลงข้ออื่นๆในพระคัมภีร์ จึงเป็นเหตุกระทำให้ตัวพินาศ ด้วยสาเหตุ คือ ความไม่เข้าใจคำอุปมาของพระองค์ และเพิกเฉยที่จะเรียนรู้ จนทำให้การตีความพระคัมภีร์ผิดเพี้ยนไป
สุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนว่า มาเรียนพระคัมภีร์กันเถิด เพื่อที่เราจะได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพร้อมๆ กัน เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ สดุดี บทที่ 119 ข้อที่ 105

แปลมาจาก : Why Study God s Word By Ron Boatwright
โดย : เขมมินตรา