Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:29) { เริ่มได้เลย }

ยน.1:29 วัน​รุ่ง‍ขึ้น​ยอห์น​เห็น​พระ‍เยซู​กำ‌ลัง​เสด็จ​มา​ทาง​ท่าน ท่าน​จึง​กล่าว​ว่า “จง​ดู​พระ‍เมษ‌โป‌ดกของ​พระ‍เจ้า ผู้​ทรง​รับ​ความ​ผิด‍บาป​ของ​โลก​ไป​เสีย

[แนวคิด] :
– ยอห์น รู้เรื่องของพระเยซู มากแค่ไหน ก่อนที่เขาจะเริ่มเป็นพยานเพื่อพระองค์
– ยอห์น ไม่น่าจะทราบว่า พระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นลูกแกะ(พระเมษโปดก)สำหรับตายเพื่อไถ่บาป มนุษย์ทั้งโลก เพราะขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดเข้าใจแผนการไถ่อันลึกซึ้งของพระเจ้า แม้แต่มารซาตาน
– ยอห์น เป็นพยานให้แก่พระเยซู เท่าที่เขาทราบ แม้ยังไม่มากนัก แต่ก็มากพอที่จะเป็นพยานเพื่อพระองค์

[ประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ สิ่งที่เรารู้จักกับพระเยซู แม้ไม่มากมายนัก แต่ก็มากเพียงพอแล้วที่เราจะเป็นพยานเพื่อพระองค์ได้
“เริ่มได้เลย”