Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน. 19:28 ) { เรากระหายน้ำ }

หลังจากนั้น พระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้ว เพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรม พระองค์จึงตรัสว่า “เรากระหายน้ำ” ยน. 19:28

แนวคิด
• พระองค์ผู้ทรงเป็น “น้ำแห่งชีวิต” ต้องสิ้นพระชนม์ด้วยความกระหาย เพราะพระองค์ทรงรักเรา
• ก่อนหน้านี้ ใน มธ. 27:34 ทหารเอาเหล้าองุ่นผสมกับของขมมาให้พระองค์ แต่พระองค์ไม่เสวย ซึ่งเป็นปกติทหารโรมัน จะให้นักโทษที่ถูกตรึงกางเขนอันแสนทุกข์ทรมาน ดื่มให้มึนงง เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด พระเยซูไม่รับเพราะพระองค์ยินดีจ่ายราคาแห่งความเจ็บปวดแทนเรา อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องลดราคาเลย
• ถึงตอนนี้ ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ตรัสว่า “เรากระหายน้ำ”(ข้อ28) เพื่อให้สำเร็จตามพระคำของพระเจ้า ใน สดด. 69:21 “พวกเขาให้ของขมเป็นอาหารของข้าพระองค์ ให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหาย” และ สดด. 22:15
• แม้ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ พระเยซู ยังคงกระทำเพื่อพระคำของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
• พระเยซู ทรงทราบว่า เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้น พระคำของพระเจ้าจะสำเร็จเป็นจริง ผ่านทางชีวิตของพระองค์ จึงทำให้สิ่งที่ตามมานั้นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
• วันนี้ เราทราบไหมว่า อะไรที่เราทำแล้ว พระคำของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเรา?
ก. วางใจพระเจ้า…..แล้วได้รับการช่วยกู้ (สดด. 22:4)
ข. ขอด้วยความเชื่อ….แล้วได้รับคำตอบ (มธ. 21:22)
ค. อธิษฐาน…แล้ว.มีพลังทำให้เกิดผล (ยก.5:16)
ง. สนใจพระวจนะ….แล้วพบของดี (สภษ. 16:20)
จ. ถูกทุกข้อ
• ทราบแล้ว ก็ ลงมือทำโลด!!!