Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 13:12-20) { เท้า }

“เพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่าน ท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย” ยน. 13:14

แนวคิด :
• พระเยซูได้วางแบบอย่างสำหรับชีวิตของการเป็นสาวกของพระองค์เอาไว้(ข้อ15) คือ ล้างเท้าของกันและกัน(ข้อ14)
• การล้างเท้าเป็นหน้าที่ของทาสหรือคนรับใช้ หรือบางครั้งลูกศิษย์ก็ล้างเท้าให้อาจารย์
• พระเยซูปรารถนาให้สาวกของพระองค์ ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและความถ่อมใจต่อกันและกัน
• ใครรับคนของพระเยซู = รับพระเยซู และ ใครรับพระเยซู = รับพระเจ้าพระบิดา (ข้อ20)
• ใครยกส้นเท้าใส่พระเยซู(ข้อ18) = ยกส้นเท้าใส่พระเจ้าพระบิดา

การประยุกต์ใช้ :
• เราทำอะไรให้กับพี่น้อง เราก็กระทำอย่างนั้นกับพระเยซู
• เรารักพี่น้อง เราปรนนิบัติพี่น้อง เราอดทนต่อพี่น้อง เราเสียสละให้แก่พี่น้อง เราก็กำลังทำกับพระเยซูด้วย
• เรายกส้นเท้าใส่พี่น้อง เราก็กำลังบังอาจยกส้นเท้าใส่พระเยซูด้วยเหมือนกัน
• พระเยซู ไม่ได้ระบุว่า พี่น้องที่มีนิสัยดีถึงระดับไหน เราจึงควรล้างเท้า ซึ่งความหมายความว่า ไม่ว่าเขานิสัยไม่ดีสักเพียงใด ยโสเพียงใด เห็นแก่ตัวเพียงใด เราก็ยังสมควรรักเขา ปรนนิบัติเขา และปฏิบัติต่อเขาด้วยความถ่อมใจ เพราะว่า นั่นเรากำลังกระทำต่อพระเยซูนั่นเอง
• ดังนั้น เราควรล้างเท้าพี่น้อง ไม่ใช่ยกส้นเท้าใส่พี่น้อง