Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยรม. 36:27-32) { เตือนแล้วไม่ฟัง }

“เราจะลงโทษท่านและเผ่าพันธุ์ของท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความผิดบาปของพวกเขา เราจะนำเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เราได้ประกาศลงโทษเขา แต่เขาไม่ฟังนั้น ให้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุงเยรูซาเล็ม และบนคนยูดาห์” ยรม. 36:31

แนวคิด
• ก่อนหน้านี้ พระเจ้าทรงให้เยเรมีย์ เขียนคำเตือน มาถึงกษัตริย์เยโฮยาคิมและคนอิสราเอลในยูดาห์ แต่พวกเขากลับไม่ฟังหรือหาเกรงกลัวไม่(ยรม. 36:24) แถมกษัตริย์ยังลบลู่คำเตือนนั้น ด้วยการเผาหนังสือม้วนนั้นทิ้งเสีย
• พระเจ้าจึงให้เยเรมีย์ เขียนหนังสือม้วนขึ้นมาอีกฉบับ ด้วยข้อความเดิมแล้วเพิ่มข้อความถึงกษัตริย์เยโฮยาคิม เกี่ยวกับการลงโทษที่จะมาถึงเขา

การประยุกต์ใช้ :
• พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตา ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเข้มงวดและเที่ยงตรง
• พระเจ้าเตือนประชากรของพระองค์ เพื่อเขาจะถ่อมใจ กลับใจ แล้วรับการอภัย เราเรียนจากเรื่องของกษัตริย์เยโฮยาคิม ว่า ถ้าไม่กลับใจ เย่อหยิ่งยโส ดูหมิ่นดูแคลน การตักเตือนของพระเจ้า…ความเข้มงวดของพระองค์ก็น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก
• วันนี้ เมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเรา
>>> เราถ่อมใจลง หรือ เรายโสต่อไป
>>> เรายำเกรงแล้วกลับใจ หรือ เราลบหลู่แล้วมองข้ามไป “นี่ไม่เกี่ยวกับฉันหรอก”
>>> เราเปิดใจสำรวจชีวิต หรือ เราดูหมิ่นถ้อยคำเหล่านั้น โดยคิดเสียว่า “ไม่ได้มาจากพระเจ้าหรอก”เพราะมันขัดใจเรา
1ธส. 5:20-21 “อย่าดูหมิ่นถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น”
ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ให้เราถ่อมใจลง ต่อพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้(ที่คริสตจักรหรือที่ใดๆ) เพื่อพระคำของพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในวันนี้ได้