Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 9:35){ เจ้าวางใจในเราหรือ? }

พระเยซูทรงได้ยินว่าพวกยิวไล่คนนั้นออกไปแล้ว เมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสว่า “ท่านวางใจในบุตรมนุษย์หรือ?” ยน. 9:35

แนวคิด :
• พระเยซูถามคำถามนี้ ต่อชายผู้เพิ่งหายจากการตาบอดตั้งแต่กำเนิด
• ชายผู้นี้ตาบอดตั้งแต่เกิด มีความจำกัดมากในเรื่องของความรู้ต่างๆของโลกในสมัยนั้น และยิ่งความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าแล้วไม่ต้องพูดถึงเลย
• เขาตอบพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์วางใจ”
• นั่นก็มากพอแล้ว ที่จะทำให้คนที่แทบไม่มีความรู้อะไรเลย คนต่ำต้อยในสังคม ได้รับการรับรองจากพระเยซูว่า เหนือกว่าบรรดาผู้นำศาสนาทั้งหลายในเวลานั้น
• พระเยซู พูดถึงชายคนนี้ว่า “คนที่มองเห็น” และ พูดถึงผู้นำศาสนาเหล่านั้นว่า “คนตาบอด”

การประยุกต์ใช้ :
• พระเยซู ไม่ได้ มองว่าเรามีความรู้ความเข้าใจ ลึกซึ้งมากเพียงใด (แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายสำหรับการมีความรู้ความเข้าใจเช่นนั้น)
• พระเยซู กำลังมองมาที่เรา แล้วดูว่า “วันนี้ เราวางใจในพระองค์มากเพียงใด”
“ลูกเอ๋ย!!! เจ้าวางใจในเราหรือ?”