Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มธ.13:11){ เข้าใจข้อความล้ำลึก }

พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์ โปรดให้พวกท่านรู้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้” มธ. 13:11

แนวคิด :
– พวกเขาไม่โปรดให้รู้…พวกท่านให้รู้ได้
– พวกเขาที่มีอยู่ก็จะถูกเอาไป…พวกท่านรับเพิ่มเติมให้
– พวกเขา ฟังก็ไม่เข้าใจ ดูก็ไม่เห็น…พวกท่าน เข้าใจและเห็นได้
– พวกเขา หมายถึง มหาชน(ข้อ2) พวกท่าน หมายถึง เหล่าสาวก(ข้อ10)
? อะไรคือความแตกต่าง ที่ทำให้แยก “พวกเขา” และ “พวกท่าน” ออกจากกัน?
ทั้งสองพวก…เป็นยิว เหมือนกัน
ทั้งสองพวก…เป็นมนุษย์ผู้เป็นคนบาป เหมือนกัน
ทั้งสองพวก…เป็นได้รับฟังพระเยซู เหมือนกัน
>>> สิ่งที่แตกต่างคือ พวกเขา ตามพระเยซูแบบไม่เชื่อวางใจในพระเยซู…พวกท่าน ตืดตามแบบเชื่อวางใจในพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ หากเราเป็นคริสเตียน แต่ทำแบบ “พวกเขา” เราก็จะไม่สามารถเข้าใจข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ได้
– การเข้าใจข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินหรือได้อ่านเท่านั้น แต่เราต้องถ่อมใจลงมาหาพระเยซู ขอเชิญให้พระวิญญาณทรงช่วยสอนเราให้เข้าใจ ขอเชิญพระวิญญาณคอยเตือนเราตลอด “วันนี้” เพื่อเรายังคง เชื่อฟัง ไว้วางใจ และทำตามทำสอนของพระเยซู ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้”