Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:54) { เกียรตินี้ ท่านได้แต่ใดมา? }

54 พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไม่มีความหมาย พระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือ พระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน

แนวคิด :
– พระเยซู ตรัสกับพวกยิวว่า เกียรติถ้ามาจากตัวเอง เกียรตินั้นก็ไร้ค่า แต่เกียรติของพระเยซู มาจากพระบิดา ผู้ที่พวกยิวเรียกว่า “พระเจ้าของเขา” ดังนั้นเกียรติที่พระเยซูมีนั้นจึงล้ำค่ามาก และมิสมควรลบหลู่เกียรตินั้น
– เหมือนใน 2คร. 10:18 ที่กล่าวว่า “เพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรอง แต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากจะได้รับ” เกียรติที่แท้จริงนั้น คือเกียรติที่มาจากพระเจ้า เท่านั้น
– พระบิดาทรงยืนยัน คำตรัสนี้ของพระเยซู เมื่อทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย
– ยน. 7:39 สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับ เพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วย เพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติ
– พระบิดาประทานพระเกียรติสูงสุดแด่พระเยซู เมื่อพระวิญญาณทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เกียรติที่เราได้รับ มาจากไหน?
– ได้มาโดย เราแสวงหาเอง ด้วยการทำอะไรเยอะแยะมากมาย หรือ ทำงาน , ทำงานรับใช้ ให้ประสบความสำเร็จ
– หรือ ได้มาโดยพระเจ้าประทานให้ เนื่องจาก เราอยู่ในพระเยซู พระเยซูได้รับเกียรติอย่างไร เราจึงได้รับเกียรตินั้นด้วย
– เกียรติที่หามาเอง ไม่มีความหมาย เกียรติที่พระบิดาประทานให้ทรงคุณค่ายิ่ง
– อย่าภูมิใจ ที่เราทำอะไรมากมายเพื่อพระองค์ แต่ จงภูมิใจที่พระองค์ทรงทำอะไรมากมายเพื่อเรา
– แล้วจากนั้น เราจึงลงมือทำในสิ่งที่สมควรทำ ด้วยการทำทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ผู้ประทานเกียรติมากมายแก่เรา


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry