Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:12) { อย่าให้สิ่งใดตกหล่น }

12 เมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่น”

แนวคิด :

– การเก็บเศษอาหารที่เหลือ ทำให้เป็นสิ่งยืนยันการอัศจรรย์อย่างชัดเจนว่า ไม่ใช่แค่ทุกคนทานอาหาร คนละเล็ก คนละน้อย แต่ทานจนอิ่มหน่ำ จนเพียงพอ จนเหลือเศษอาหาร

– การเก็บเศษอาหาร ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูประสงค์ให้ใช้สิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้อย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียไปเลยแม้แต่น้อย (เก็บที่เหลือเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป)

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อการอวยพรของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเรา จะเพียงพอ อย่างเหลือเฟือ มากเกินพอ

– เมื่อพระเจ้าประทานสิ่งดีใดๆแก่เรา พระองค์ประสงค์ให้เราใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่สูญเสียไปเปล่าๆ

– วันนี้ มีอะไรบ้างที่พระองค์ประทานแก่เรา

> เวลา , ความสามารถ , เงิน , ความสัมพันธ์ , พลกำลัง , ทรัพย์สิ่งของ , หน้าที่การงาน
> พระคัมภีร์ , ข่าวประเสริฐ , พระวิญญาณบริสุทธิ์ , สิทธิในการอธิษฐาน และ ชีวิตของเรา

>>> จงใช้สิ่งเหล่านี้ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกันเถิด

– เวลา จงใช้อย่างมีความหมาย
– ของประทาน จงใช้อย่างเต็มที่
– ชีวิต จงใช้อย่างมีคุณค่า
– พระคัมภีร์ จงใช้ให้คุ้มกับที่พระเจ้าประทานให้
– ข่าวประเสริฐ จงใช้ให้สมกับที่ได้รับมาทั้งต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและการช่วยผู้อื่นพ้นนรก
– สิทธิอำนาจ จงใช้มันให้สมกับที่พระองค์มอบให้แก่เราแล้ว


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry