Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

2คร.10:12  ( อย่าเปรียบเทียบ )

“เราไม่ต้องการที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนบางคนที่ยกย่องตัวเอง แต่เมื่อเขาเอาตัวของเขาเป็นเครื่องวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกันแล้ว เขาก็เป็นคนขาดความเข้าใจ” 2คร.10:12

แนวคิด :
– คนที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เป็นคนที่ขาดความเข้าใจ
– แต่ละคนมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน มีภารกิจที่พระเจ้ามอบให้แก่เขาไม่เหมือนกัน ไม่เป็นการฉลาดเลยที่นำตัวของเราเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เพราะผลที่เกิดขึ้น จะเป็นการดูถูกตัวเอง หรือไม่ก็ จะเป็นความเย่อหยิ่งยโส

การประยุกต์ :
– เราควรสำรวจตัวเอง และเปิดใจให้พระเจ้าสอนให้เรารู้ว่า เราควรทำอะไร อย่างไร และมีอะไรบ้างที่เรายังบกพร่องอยู่ หรือมีอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงหรือพัฒนายิ่งขึ้น
– เมื่อพบว่าสิ่งใดทำได้ดีแล้ว ก็ให้ขอบคุณพระเจ้่า
– เมื่อพบสิ่งที่ยังบกพร่อง ก็ให้สารภาพ แล้วขอพึงพระคุณพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา