Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว (มธ. 12:9-14)
{ อย่าหยุดทำสิ่งดี }
“มนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสะบาโต” มธ. 12:12

แนวคิด
– พระเยซู รักษาคนมือลีบในวันสะบาโต ทั้งที่ธรรมบัญญัติ เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า
“พวกเจ้าจงรักษาวันสะบาโต เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้า ผู้ใดทำให้วันนั้นเป็นมลทินจะต้องถูกลงโทษถึงตายอย่างแน่นอน ถ้าผู้ใดทำงานใดๆ ในวันนั้น ผู้นั้นต้องถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเรา”อพย. 31:14
– พระเยซูเองก็เคยตรัสว่า “อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เราไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ” มธ. 5:17
– พระเยซู ไม่ล้มเลิกธรรมบัญญัติ แต่มาทำให้สมบูรณ์
ธรรมบัญญัติบอกว่า “ห้ามทำงานวันสะบาโต”
พระเยซูตรัสว่า “อนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสะบาโต”
– นั่นคือ แปลว่า การทำดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ถือเป็นการทำงาน และเป็นสิ่งเราควรทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แม้แต่ในวันสะบาโตเองก็ไม่ควรหยุดทำสิ่งนี้

การประยุกต์ใช้ :
– พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยรักและพระเมตตา ทรงปรารถนาให้เราผู้เป็นประชากรของพระองค์ สำแดงความรักและเมตตาต่อผู้อื่น ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
มากจนกระทั่ง แม่แต่วันสะบาโตเองซึ่งเป็นวันที่หยุดทำสิ่งอื่นๆ ก็ยังไม่ควรหยุดสำแดงความรักและเมตตาต่อผู้อื่น
– วันนี้ เราจะทำอะไรบ้างดีนะ ? เพื่อเป็นการสำแดงความรักและเมตตาต่อผู้อื่น อย่างที่พระเยซูปรารถนาให้เรากระทำ
– อาจมีเหตุผลมากมาย ที่จะทำให้เราเลิกทำสิ่งดี แต่ วันนี้เรารู้แน่แล้วว่า พระเจ้าอยากให้เราทำสิ่งดีต่อไป
“อย่าหยุดทำสิ่งดี ที่เป็นการสำแดงความรักแก่ผู้อื่น”