Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(สดด. 18:25-26){ อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? }

“พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิ” สดด. 18:25

แนวคิด :
• จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เราเห็นได้ว่า พระเจ้าจะสำแดงพระลักษณะของพระองค์ ต่อเรา ตามลักษณะการดำเนินชีวิตของเรา
• เมื่อเราดำเนินในทางแห่งความซื่อสัตย์ เราจะเห็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อทรงจัดเตรียมให้แก่เรา
• เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างดีรอบคอบ(มธ.5:48) เช่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เราจะเห็นความดีรอบคอบแสนประเสริฐที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แก่เรา
• แต่ถ้าเราดำเนินในทางแห่งความชั่วร้าย(เช่นคดโกง,ฯลฯ) เราก็จะพบพระเจ้าผู้เข้มงวดเพื่อถือไม้เรียวมาหาเรา เพื่อให้เราผู้เป็นที่รักของพระองค์กลับใจเสียใหม่

การประยุกต์ใช้ :
• เราอยากให้พระเจ้า มาหาเราด้วยถ้าทีเช่นไร วิถึแห่งการดำเนินชีวิตของเรา จะเป็นตัวกำหนดเรา เราจะพบพระลักษณะของพระเจ้าเช่นไรในชีวิตของเรา
• อาหารว่างวันนี้ รับอะไรดีครับ “พระเมตตา” หรือ “ไม้เรียว” ดีครับ?