Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:44) { หาเกียรติจากใคร? }

44 ผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเอง และมิได้แสวงหายศศักดิ์ซึ่งมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว ท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไร

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า หากเขามัวแต่หาเกียรติจากมนุษย์ เขาไม่มีทางจะเชื่อวางใจในพระเยซูได้เลย
– พวกยิว ทำเหมือนกับว่ายกย่องเทิดทูนธรรมบัญญติ สุดยอดธรรมบัญญัติคือบัญญัติ 10 ประการ ข้อแรกของบัญญัติ 10ประการ คือ “ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์” อพย. 20:3
– แต่สิ่งที่พวกยิวทำคือ เขาไม่สนใจเกียรติจาก พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว โดยไม่สนใจสิ่งที่พระองค์กล่าวไว้เกี่ยวกับพระบุตร แต่ แสวงหาเกียรติจากโลกนี้ จากมนุษย์ สิ่งที่เขาทำเหมือนกับประกาศว่า โลกนี้ หรือ มนุษย์บางคนเป็นพระเจ้าของเขา

การประยุกต์ใช้ :
– หากเราหา เกียรติ คำยกย่อง การยอมรับจากมนุษย์ เราห่างไกลไปจากการรู้จักและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไปทุกที
– สิ่งที่เราพยายามทำวันนี้ ใครจะตบมือให้เรา พระเจ้าแต่ผู้เดียว หรือ มนุษย์


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry