Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 3:19-21) { หลักการพิพากษา }

19หลัก​การ​พิพาก‌ษา​มี​อย่าง‍นี้ คือ​ความ​สว่าง​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก​แล้ว แต่​มนุษย์​ได้​รัก​ความ​มืด​มาก‍กว่า​รัก​ความ​สว่าง เพราะ​กิจ‍การ​ของ​เขา​เลว‍ทราม 20เพราะ​ทุก‍คน​ที่​ประ‌พฤติ​ชั่ว​ก็​เกลียด​ความ​สว่าง และ​ไม่‍มา​ถึง​ความ​สว่าง ด้วย​กลัว​ว่า​การ​กระ‌ทำ​ของ​ตน​จะ​ปรา‌กฏ 21แต่​ผู้​ที่​ประ‌พฤติ​ชอบ​ก็​มา​สู่​ความ‍สว่าง เพื่อ​ให้​เห็น​ว่า การ​กระ‌ทำ​ของ​เขา​นั้น​ได้​กระ‌ทำ​โดย​พึ่ง​พระ‍เจ้า

[แนวคิด] :
หลักการพิพากษาของพระเจ้า เป็นดังนี้
– มนุษย์ทุกคนบาป สอบตกทุกคน ดังนั้น สรุปได้เลย อนาคตมืดมิด ไปนรกหมด
– แต่พระเจ้าเมตตา ให้ความสว่าง(พระเยซูคริสต์) เข้ามาเพื่อช่วยมนุษย์
– ถึงกระนั้น มีบางคนชั่วซ้ำซ้อน ไม่ยอมรับความจริงว่าตนบาป จึงไม่มาหาความสว่าง หน่ำซ้ำยังเกลียดความสว่างอีกด้วย(พวกยิวเกลียดพระเยซู)
– ส่วนบางคน ยอมรับความจริงว่า “ตนเป็นคนบาป ไม่สามารถช่วยตนเองให้พ้นจากความมืดนี้ได้” ก็จะมาหาความสว่าง แล้วโดยการพึ่งความสว่างนั้น เขาจึงสามารถกระทำทางแห่งความสว่างได้

[ประยุกต์ใช้] :
หลักการพิพากษาของพระเจ้า แบ่งมนุษย์ออกเป็น 2 กลุ่ม
ไม่ใช่ กลุ่มคนดี กับ กลุ่มคนชั่ว
แต่เป็น
– กลุ่มคนชั่วที่ไม่ยอมรับความจริง จึงไม่ยอมรับการช่วยกู้จากพระเจ้า
กับ
– กลุ่มคนชั่วที่ยอมรับความจริง จึงมาหาพระเยซูคริสต์ เพื่อรับการช่วยเหลือ
# วันนี้เราอยู่กลุ่มไหน?
# ขอให้เราอยู่ในกลุ่มที่ยอมรับความจริงว่า “เราไม่สามารถช่วยตัวเองได้” แล้ว มาหาพระเยซู เพื่อรับการช่วยเหลือจากพระองค์
“จะรอช้าอยู่ใย รีบถ่อมใจ มาหาพระองค์ ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์กันเถิด”