Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 16:17-18){ หมายสำคัญ }

“มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ” มก. 16:17

แนวคิด :
• หมายสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนเชื่อ เชื่ออะไร?….เชื่อในข่าวประเสริฐ(มก.16:15)
• หมายสำคัญได้แก่ ขับผีออก ,พูดภาษาแปลกๆ , รอดพ้นภยันอันตรายต่างๆ (เหมือน อสย. 43:2 เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ มันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า )
• หมายสำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นร่วมกับ(เคียงข้างไปกับ) คนที่มีความเชื่อ
• ถ้าดูตามบริบทน่าจะหมายถึง เมื่อพวกเขาออกไปประกาศ(ข้อ15) พระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยและคุ้มครองพวกเขา

ประยุกต์ใช้ :
• หมายสำคัญ เกิดเคียงคู่ไปกับ คนที่มีความเชื่อ ที่ประกาศข่าวประเสริฐออกไป
• วันนี้ หมายสำคัญพร้อมแล้วที่จะเกิดกับชีวิตของเรา “จงมีความเชื่อและประกาศข่าวประเสริฐเถิด”