Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มธ. 17:24-27) { สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ }

“แต่เพื่อมิให้เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินตราเชเขลหนึ่ง จงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด” มธ. 17:27

แนวคิด :
? ทำไมพระเยซูจึงใช้เปโตรไปตกปลา ?
• เพราะถ้าใช้มัทธิวไป คงตกปลาไม่เป็น เคยแต่เก็บภาษี
? ทำไมพระเยซูจึงยอมเสียค่าบำรุงพระวิหาร ทั้งที่พระองค์มีสิทธิไม่ต้องเสีย ?
• เพราะพระองค์ไม่ต้องการให้คนที่มาเก็บค่าบำรุงนั้นสะดุด

การประยุกต์ใช้ :
• พระเยซูทรงใช้เรา ตามสิ่งที่เรามี และเมื่อเราเริ่มทำตามเรื่องง่ายๆ(ง่ายมากสำหรับเปโตรในการตกปลา) เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทำสิ่งง่ายๆนั้น
• พระเยซูวางแบบอย่างแก่เรา ในการไม่ใช้สิทธิทั้งที่มีสิทธิ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นสะดุด วันนี้เราอาจจะมีสิทธิทำหรือไม่ทำบางอย่างก็ได้(เป็นสิทธิของเรา คนอื่นไม่เกี่ยว) แต่หากวันนี้เรายอมไม่ใช้สิทธินั้นเพราะเห็นแก่ความรักที่มีต่อพี่น้อง นั่นเป็นการดำเนินตามแนวทางที่พระเยซูวางไว้อย่างชัดเจน
• แม้สิ่งที่ทำนั้นเล็กน้อย แต่มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อเราทำด้วยความรักที่มีต่อพระองค์