Select Page

นอกจาการรับความรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้รับโทษในนรกที่เราควรได้รับแล้ว เรายังได้รับสิทธิ์ในการอธิษฐานในเรื่องราวต่างๆต่อพระเจ้าด้วย เพราะว่าเราได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเหมือนประชากรของพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์ เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของเราทุกคำ พระเยซูทรงสัญญากับเราว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา พระองค์ได้แนะนำเราในการอธิษฐานด้วยว่า สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้ พระคัมภีร์ได้แนะนำเราในการอธิษฐานว่าสิ่งที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีและสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีสำหรับเรา เพื่อการอธิษฐานของเรานั้นจะไม่เป็นคำอธิษฐานที่ผิดและไม่ได้รับคำตอบเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นไม่มีข้อจำกัด เราสามารถอธิษฐานได้ทุกเรื่องเหมือนกับเพื่อนสนิทที่พูดคุยกัน บอกเรื่องราวความในใจระหว่างกัน ขอการช่วยเหลือเมื่อได้รับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ และขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ดีเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นเราสามารถสรุปหัวข้อต่างๆที่คริสต์ชนอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ดังนี้

  1. อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า
  2. อธิษฐานสารภาพบาป เพื่อขอรับการอภัย
  3. อธิษฐานขอความช่วยเหลือในความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
  4. อธิษฐานเผื่อสามีหรือภรรยา ญาติพี่น้อง เพื่อน และประเทศชาติ ให้ได้รับความสุข
  5. อธิษฐานของการรักษาโรคภัยต่างๆให้หาย
  6. อธิษฐานของการเลี้ยงดู ขอการช่วยเหลือเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ และขอการอวยพรจากพระเจ้า
  7. อธิษฐานของการปกป้องและคุ้มครองจากเหตุร้ายต่างๆ
  8. อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานต่างๆที่เราขอจากพระองค์
  9. อื่นๆ

รูปแบบของคำอธิษฐาน

รูปแบบคำอธิษฐานของคริสต์ชนโดยทั่วๆไปมีรูปแบบง่ายๆดังนี้ เริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการกล่าวเรียกพระเจ้า ซึ่งคำที่เราสามารถใช้แทนพระเจ้ามีหลายคำได้อาทิเช่น ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เป็นต้น หลังจากคำเริ่มต้น ให้เราบอกถึงความต้องการต่างๆของเรา หรือข้อความที่เราต้องการบอกต่อพระเจ้า ในตอนนื้เรามักใช้คำแทนต้วเราว่า ข้าพระองค์ หรือ แทนต้วเราว่า ลูก เป็นต้น เมื่อเราได้ขอสิ่งต่างๆ หรือบอกข้อความต่างๆต่อพระเจ้าจบแล้ว ให้เราลงท้ายคำอธิษฐานว่า ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน คำว่า อาเมน เป็นคำกล่าวด้วยความเชื่อ หมายความว่า ขอให้เป็นไปตามนี้

ตัวอย่างคำอธิษฐานของคุณพระเจ้าสำหรับอาหาร

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับอาหารที่ได้ที่พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงชำระอาหารนี้ให้สะอาดและบริสุทธิ์ และอวยพรให้อาหารนี้เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ตัวอย่างคำอธิษฐานสารภาพบาป

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสถิตเหนือฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์ถ่อมใจลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ สารภาพบาปผิดที่ข้าพระองค์ได้กระทำ ___________________________ ข้าพระเจ้าทรงพระเมตตาอภัยบาปผิด แก่ข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์ และของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีกำลังเอาชนะความบาปเหล่านี้ และ ไม่หลงไปกระทำความบาปผิดอีก ทูลต่อพระองค์ด้วยใจที่สำนึกผิด ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ขอทรงโปรดให้เป็นข้าพระองค์เป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย ข้าพระองค์ทูลพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอการเติบโตฝ่ายวิญญาณตามพระคัมภีร์เอเฟซัส

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ของข้าพระองค์ๆอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) สว่างขึ้น เพื่อ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) จะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียก (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) นั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) และรู้ว่า มรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร และรู้ว่า ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไร สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ตามอำนาจของพระกำลัง และฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถาน สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น

ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของ(ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อที่จะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน

ท่านสามารถดูตัวอย่างคำอธิษฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้จาก บทความเกี่ยวกับคำพยานชีวิต และตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับสถานการณ์ต่างๆในเว็บไซด์นี้”