Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน. 10:1-6 )  { สัมพันธ์ แกะ&ผู้เลี้ยง }

“ คนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้น แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป” ยน. 10:3

แนวคิด
– ตอนนี้เป็นภาพแสนสวยงามระหว่างผู้เลี้ยงและแกะ
– ผู้เลี้ยง จะเข้ามาทางประตู(ข้อ2) >> พระเยซูมาช่วยเราตามกติกาของพระบิดา
(ฮบ. 9:22 ความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย)
(ลนต. 17:11 เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือด เราได้ให้เลือดแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อใช้บนแท่นบูชา เพื่อจะลบมลทินของเจ้าทั้งหลาย เพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ใช้ลบมลทิน เพราะชีวิตเป็นเหตุ)
– ผู้เลี้ยง เรียกชื่อแกะของเขา (ข้อ3) >> พระเยซูรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดี
– แกะ รู้จักเสียงของผู้เลี้ยง , ฟังเสียงของผู้เลี้ยง และเดินตามผู้เลี้ยง(ข้อ4) >> คนของพระเยซูจะแยกแยะได้ว่า การเตือน การสอน คำสั่ง ใดเป็นมาจากพระเยซู , คนของพระเยซูจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซู และดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พระเยซูดำเนิน
– แกะ ไม่ตามผู้อื่น แกะจะหนีจากผู้อื่น >> คนของพระเยซู จะไม่ฟังเสียงของโลก ไม่ไล่ตามค่านิยมของโลกนี้ จะหลีกหนีเสียจากการเดินทางบาปตามอย่างคนในโลกนี้
*** คำอุปมานี้ ยากนักที่จะเข้าใจ ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง (ข้อ6) ***

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี พระองค์เข้าใจเรา พระองค์ไม่ซ้ำเติมหรือดูถูกเมื่อเราผิดพลาดพลั้งไป เพราะพระองค์รู้จักเราเข้าใจเรา
– โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราแยกแยะให้ได้ว่า อันไหนเป็นเสียงของพระเยซู เป็นคำเตือนจากพระเยซู ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่มีใจแข็งกระด้างต่อการเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
– เราผู้เป็นของพระเยซู ควรตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเดินตามทางของพระเยซู และตัดสินใจเด็ดขาดที่จะหลีกหนีจากวิถีแห่งบาปแห่งโลกนี้ และจากหนทางแห่งค่านิยมอย่างโลกนี้